Υπογραφή η σύμβαση κατασκευής του έργου αποπεράτωσης του δικτύου ακαθάρτων του Ρωμανού

 

apoxeteusi


Υ­πο­γρά­φτη­κε σή­με­ρα η σύμ­βα­ση κα­τα­σκευ­ής για την ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου «Α­πο­πε­ρά­τω­ση δι­κτύ­ου α­κα­θάρ­των Δ.Κ. Χώ­ρας-Τ.Κ. Ρω­μα­νού της Δ.Ε. Νέ­στο­ρος» α­νά­με­σα στο Δή­μαρ­χο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος Δη­μή­τρη Κα­φαν­τά­ρη και το νό­μι­μο εκ­πρό­σω­πο της α­να­δό­χου ε­ται­ρεί­ας Α.Π. Μα­ραγ­κά­κης Έρ­γα Πρα­σί­νου Α.Ε Κων­τσαν­τί­νο Τσι­όμ­πρα.

Το έρ­γο συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.705.700€ εν­τάσ­σε­ται στο Ε­πι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα «Πε­ρι­βάλ­λον-Α­ει­φό­ρος Α­νά­πτυ­ξη» με συγ­χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής.

Το έρ­γο, το ο­ποί­ο ξε­κι­νά να υ­λο­ποι­εί­ται, πε­ρι­λαμ­βά­νει την ο­λο­κλή­ρω­ση των ε­σω­τε­ρι­κών δι­κτύ­ων των οι­κι­σμών Χώ­ρας και Ρω­μα­νού και συγ­κε­κρι­μέ­να, α­γω­γούς α­πο­χέ­τευ­σης συ­νο­λι­κού μή­κου­ς7­46,05μ κα­θώς ε­πί­σης και την ο­λο­κλή­ρω­ση τεσ­σά­ρων αν­τλι­ο­στα­σί­ων.

Με την α­πο­πε­ρά­τω­ση του συγ­κε­κρι­μέ­νου έρ­γου, το α­πο­χε­τευ­τι­κό δί­κτυ­ο των πε­ρι­ο­χών Δ.Κ. Χώ­ρας και Τ.Κ. Ρω­μα­νού θα συν­δέ­ε­ται πια με το ερ­γο­στά­σιο ε­πε­ξερ­γα­σί­ας λυ­μά­των και τον υ­πο­θα­λάσ­σιο α­γω­γό.

Το ση­μαν­τι­κό αυ­τό έρ­γο πε­ρι­βαλ­λον­τι­κής ση­μα­σί­ας και α­ει­φό­ρου α­νά­πτυ­ξης ο­δεύ­ει προς την ο­λο­κλή­ρω­σή του, ύ­στε­ρα α­πό σει­ρά δυ­σκο­λι­ών με τις ο­ποί­ες ήρ­θε αν­τι­μέ­τω­πος ο Δή­μος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, στα­σι­μό­τη­τα α­κό­μα και τον κίν­δυ­νο α­πέν­τα­ξης του έρ­γου, τις ο­ποί­ες ό­μως με σκλη­ρό α­γώ­να κα­τόρ­θω­σε να προ­σπε­ρά­σει.

Ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος δη­λώ­νει ε­ξαι­ρε­τι­κά ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος α­πό την ε­ξέ­λι­ξη του έρ­γου κα­θώς ε­πρό­κει­το για προ­σω­πι­κό στοί­χη­μα. «Τα προ­βλή­μα­τα ξε­πε­ρά­στη­καν και εί­μα­στε σή­με­ρα στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να α­να­κοι­νώ­σου­με ό­τι το τό­σο ση­μαν­τι­κό αυ­τό έρ­γο, μεί­ζο­νος ση­μα­σί­ας για την υ­γεί­α των κα­τοί­κων και την προ­στα­σί­α του πε­ρι­βάλ­λον­τος ξε­κι­νά να κα­τα­σκευ­ά­ζε­ται.»