Ψηφίστηκε ο απολογισμός- ισολογισμός του Δήμου Τριφυλίας – «Μουρμούρες» από την αντιπολίτευση

κωνσταντελλου


Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (με ψήφους της συμπολίτευσης) στη  συνεδρίαση της Τετάρτης ο απολογισμός- ισολογισμός έτους 2015 του Δήμου Τριφυλίας, ωστόσο παράπονα εξέφρασε η αντιπολίτευση για την απουσία του Δημάρχου από τη συνεδρίαση αλλά και την απουσία του ορκωτού λογιστή.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα. Γιάννα Κωνσταντέλου στην εισήγησή της είπε πως πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία, η χρονιά που πέρασε ήταν η πέμπτη διαχειριστική χρήση του νέου Καλλικρατικού Δήμου και η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέπει στο Δήμο την σωστότερη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. Η κα. Κωνσταντέλου τόνισε πως η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 8.656.573,37 €. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 745.270,37 € και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.128.993,39 €, τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται  στο ποσό των  10.530.837,13 €. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις που ελήφθησαν το 2015,ανέρχονται στο ποσό των 1.375.764,04 €, εκ των οποίων 377.824,30 € κάλυψαν λειτουργικά έξοδα. Όσον αφορά τα δάνεια του δήμου Τριφυλίας είπε πως τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 3.265.034,90 €  από τα οποία ποσό 3.057.196,61 € (μακροπρόθεσμο τμήμα) αφορούν τις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως 2016 και ποσό 207.838,29 € (βραχυπρόθεσμο τμήμα) αφορούν τις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2016. Μάλιστα, στη χρήση 2015 ο Δήμος δεν προσέφυγε σε δανεισμό από κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.744.177,95 €, το οποίο προσαυξανόμενο με το  βραχυπρόθεσμο τμήμα των μακροπροθέσμων δανείων ποσού 207.838,29 € ανέρχεται στο ποσό των 1.952.016,24 €, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.706.608,08  €.

Αμέσως μετά την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ανδριανόπουλος ζήτησε να διακοπεί η συζήτηση καθώς δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος, ο ορκωτός λογιστής αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, οπού είχαν γίνει κάποιες παρατήσεις για την ΔΕΥΑΤ από τον ορκωτό λογιστή. Ο κ. Ανδρινόπουλος τόνισε το γεγονός πως  ο ισολογισμός δεν είναι μόνο αριθμοί καθώς έχει και πολιτική σημασία και όπως είναι γνωστό οι συνεδριάσεις του ισολογισμού, προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Στη συνέχεια ο λογιστής του δήμου Τριφυλίας Θεόδωρος Παχαριστοφίλου ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τις παρατηρήσεις του Ορκωτόού Ελεγκτή – λογιστή, Αντώνιου Αναστασόπουλου, ο οποίος διενήργησε τον οικονομικό έλεγχο.

1. Η πρώτη παρατήρηση αφορούσε τις οικονομικές καταστάσεις του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας για τις χρήσεις 2007-2010 και του πρώην Δήμου Φιλιατρών για τις χρήσεις 2009-2010 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

2. Η δευτερη παρατήρηση αφορούσε την ακίνητη περιουσία, εκτός από τα εκτελεσθέντα έργα, καθώς και την κινητή περιουσία (μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) που αφορούν τους πρώην Δήμους Αετού, Αυλώνος και της Κοινότητας Τριπύλας, εμφανίζονται στην απογραφή έναρξης με αξία € 0,01 ανά τεμάχιο, καθότι δεν έχει διενεργηθεί η αποτίμηση των εν λόγω παγίων περιουσιακών στοιχείων.

3. Στην τρίτη παρατήρησή του αναφέρει πως από τον έλεγχό προέκυψε ότι  στο κονδύλιο του  Ενεργητικού Γ.ΙΙ. 7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων» περιλαμβάνονται έργα ποσού € 8.871.924,64, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί αλλά εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς έργων υπό εκτέλεση, με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε αποσβέσεις (τόσο η αξία κτήσης τους όσο και οι σχετικές επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για την κατασκευή τους). Επίσης για έργα συνολικού ύψους € 456.154,09 δεν υπάρχει τεκμηρίωση σχετικά με την ορθή ή μη απεικόνιση τους ως έργα υπό εκτέλεση.

4. Στην παρούσα χρήση, σύμφωνα με την υπ αριθ. 153/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκε το από 02.06.2015 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για την μεταφορά  παγίων στοιχείων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ) συνολικής αναπόσβεστης αξίας ποσού € 1.134.904,57 όπως προκύπτει από το Μητρώο Παγίων του Δήμου. Σχετικά με τα πάγια αυτά, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την επιστολή-γνωστοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, υπάρχουν διαφορές τόσο στην αξία των παγίων όσο και στην ακριβή ονομασία τους και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη ως προς τα πάγια που μεταφέρθηκαν στην ΔΕΥΑΤ καθώς και ως προς την αξία αυτών.

5. Στον λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», περιλαμβάνεται συμμετοχή του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) ποσού € 1.223.468,49. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 για την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία της συμμετοχής αυτής.

6. Για την επιβεβαίωση των απαιτήσεων από πελάτες εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε πελάτες συνολικού ύψους € 1.707.971,29 επί συνόλου απαιτήσεων € 4.000.134,53. Επειδή μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν είχαμε λάβει επαρκείς επιστολές επιβεβαίωσης διενεργήσαμε εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες. Για εκτιμώμενο συνολικό ποσό απαιτήσεων 1 εκ. περίπου το οποίο δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθεί διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος αυτού και τις πιθανές επιπτώσεις στις Απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.

7. Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου του λογαριασμού του Παθητικού Α.ΙΙ.4. «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων», διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν κατέχει πλήρη πληροφόρηση από όλους τους Δήμους σχετικά με τα επιχορηγηθέντα πάγια και τις αναλογούσες αποσβέσεις των αντίστοιχων επιχορηγήσεων. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού και την ενδεχόμενη επίπτωση στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων.

8. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31/12/2015 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό των € 152 χιλ. με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και ισόποσα αυξημένα τα Ίδια Κεφάλαια.

9. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας δεν είχαμε λάβει επιστολές από όλους τους Νομικούς Σύμβουλους του Δήμου για την κυριότητα των ακινήτων καθώς και για τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τη γνώμη των λογιστών, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 8 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1,2,3,4,5,6,7 και 9, που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τριφυλίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Τελικά ο ισολογισμός – απολογισμός ψηφίστηκε μόνο με ψήφους της συμπολίτευσης, με την αντιπολίτευση σύσσωμη να ψηφίζει κατά.