1.220 υπέγραψαν το ψήφισμα απομάκρυνσης του σκουποδοεργοστασίου στην Καλ­λιρ­ρό­η

 

KALIROI16


Δεν εί­ναι δυ­ό δεν εί­ναι τρείς δεν εί­ναι χί­λι­ες δε­κα­τρείς αλ­λά 1.220 οι υ­πο­γρα­φές των κα­τοί­κων που ζη­τούν με ψή­φι­σμα δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας να μην γί­νει το σκου­πι­δι­ερ­γο­στά­σιο στην Καλ­λιρ­ρό­η.

Σύμ­φω­να ό­μως με κα­ταγ­γε­λί­α που έ­λα­βε σή­με­ρα η farenews μας ε­νη­με­ρώ­νουν ό­τι στον το­πι­κό τύ­πο δη­μο­σι­εύ­θη­κε ό­τι πα­ρα­δό­θη­κε στο ΥΠΕΚΑ ψή­φι­σμα με 300 υ­πο­γρα­φές.

Το ψή­φι­σμα εί­χε πα­ρα­δο­θεί α­πό τους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής στον Δή­μαρ­χο Οι­χα­λί­ας Φί­λιπ­πο Μπά­μη και στον Αν­τι­δή­μαρ­χος Η­λί­α Ντο­νά για να πα­ρα­δο­θεί στο ΥΠΕΚΑ.

Α­κο­λου­θεί η κα­ταγ­γε­λί­α της α­να­γνώ­στριας:

«Προς α­πο­κα­τά­στα­ση της α­λή­θειας και μό­νο. Οι υ­πο­γρα­φές των κα­τοί­κων εί­ναι 1.220 και ό­χι 300. Εί­ναι πρω­το­κολ­λη­μέ­νες και έ­χουν πά­ρει γνή­σιο υ­πο­γρα­φής. Έ­να αν­τί­γρα­φο κα­τα­τέ­θη­κε στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, έ­να δεύ­τε­ρο αν­τί­γρα­φο δό­θη­κε στους κ.κ. Μπά­μη και Ντο­νά για να το κα­τα­θέ­σουν στο ΥΠΕΚΑ (που να ξέ­ρα­με….) και το πρω­τό­τυ­πο αν­τί­γρα­φο βρί­σκε­ται στα χέ­ρια μας. Τα συμ­πε­ρά­σμα­τα δι­κά σας….

Αυ­τά τα λί­γα προς το πα­ρόν, τα ο­ποί­α θα ξε­κι­νή­σουν έ­ναν χο­ρό α­πο­κα­λύ­ψε­ων τις ε­πό­με­νες μέ­ρες για τους εκ­προ­σώ­πους μας που δεν ή­ξε­ραν, δεν ά­κου­σαν, δεν εί­δαν….

Σας ευ­χα­ρι­στώ για το χρό­νο σας».

Δή­μη­τρα Γι­αν­νο­πού­λου

Καλ­λιρ­ρό­η Μεσ­ση­νί­ας