Τοπικά Νέα

Δήμος Τριφυλίας: Ζητήματα δημοκρατίας και νομιμότητας προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά

Η χρονιά που φεύγει, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, ήταν γεμάτη με αντεγκλήσεις μεταξύ Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης, με τη δεύτερη να θέτει διαρκώς και μετ’ επιτάσεως μείζονος σημασίας ζητήματα δημοκρατίας και νομιμότητας, όπως έπραξαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας και στη 19η τακτική συνεδρίαση του Σώματος. Για πολλοστή φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με μομφές σε βάρος του προέδρου, του δημάρχου και της δημοτικής Αρχής Τριφυλίας καταγγέλλοντας ευτελισμό του Σώματος, παραβίαση του Κανονισμού Λειτουργίας, παραποίηση πρακτικών και, ουσιαστικά, παράβαση καθήκοντος. Ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, πάντως, τόνισε με έμφαση ότι «αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο απ’ όλες τις πλευρές είναι απ’ τα καλύτερα που υπάρχουνε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης…», ενώ ο πρόεδρος του Σώματος, Γιάννης Καλκαβούρας, αναφέρθηκε κατ’ επανάληψη στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. Τριφυλίας. Σημειώνεται πως, κατά τη διάρκεια των τριών ετών της θητείας της σημερινής δημοτικής Αρχής Κατσίβελα, δημοτικοί σύμβουλοι σύσσωμης της Αντιπολίτευσης έχουν αφήσει αιχμές και μομφές για στρεβλή λειτουργία του δήμου και προβληματική λειτουργία του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου με βολές ακόμα και για παραβίαση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος καθώς επίσης και με δημόσιες καταγγελίες πως άλλα συζητούν, άλλα καταγράφονται στο ηχητικό αρχείο των συνεδριάσεων, άλλα αποφασίζουν και άλλα εγγράφονται ως αποφάσεις ή στις αποφάσεις του Σώματος στο απόσπασμα των πρακτικών που αναρτάται στη Δι@υγεια για κάθε απόφαση! Ένα πολύ σοβαρό θέμα και ζήτημα που έχει ανακύψει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έχει να κάνει με την απόφαση με αριθμό 277/2017 με θέμα “Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων στον Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων(Έγκρ .της αριθ.3α/2017 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τριφυλίας)” όπως είναι ανηρτημένη στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 7ΞΣ4ΩΗΕ-Κ0Ι και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στο link https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E%CE%A34%CE%A9%CE%97%CE%95-%CE%9A0%CE%…. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας που έχει ψηφιστεί από το 2011. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας κ. Ιωάννης Καλκαβούρας, σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση, αναφέρει ότι τηρεί τον Κανονισμό και τις διατάξεις του. Από την πλευρά της, σύσσωμη η Αντιπολίτευση έχει καταγγείλει την απαξίωση  του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι άλλα λένε και αποφασίζουν κι άλλα αντί άλλων γράφονται στο απόσπασμα του πρακτικού των συνεδριάσεων γι’ αυτές τις αποφάσεις και ότι αυτά συνιστούν παραβίαση του Κανονισμού Λειτουργίας και, ουσιαστικά, παράβαση καθήκοντος του κ. Προέδρου, όπως έγινε και στη 19η τακτική συνεδρίαση του Σώματος. Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας – Άρθρο 10, Υποχρεώσεις και δικαιώματα δημοτικών συμβούλων, Παράγραφος 6: «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010». Ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για κάθε ενδιαφερόμενο στο link https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91%CE%9C%CE%A9%CE%A9%CE%97%CE%95-71%CE%…. Στη με αριθμό 277/2017 Απόφαση με θέμα “Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων στον Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων(Έγκρ .της αριθ.3α/2017 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τριφυλίας)” και συγκεκριμένα στο Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ.16/20-09-2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, που έχει αναρτηθεί στη Δι@υγεια, αναφέρεται: “Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 1ο  θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από το Σώμα την έγκριση της συζήτησής του ως του κατεπείγοντος, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Το Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τη συζήτησή του και ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Αναστάσιο Πούλο Αντιδήμαρχο…”. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας είναι ο κ. Ιωάννης Καλκαβούρας και στο Απόσπασμα του πρακτικού για την απόφαση του θέματος αναφέρεται ότι ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε το 1ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο. Στο ίδιο το Απόσπασμα του πρακτικού της απόφασης που είναι ανηρτημένο στη Δι@υγεια αναφέρεται ότι «Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των δημοτικών  συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο», άρα πολύ εύκολα αποδεικνύεται τι ακριβώς είπε και ποιος κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στη συνεδρίαση του Σώματος. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας εισήγαγε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέγνωσε στο Σώμα τον τίτλο του θέματος, μετείχε στη συζήτηση του θέματος και στην κατάρτιση της απόφασης και ψήφισε στην ψηφοφορία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμό 277/2017 απόφαση που είναι ανηρτημένη στη Δι@υγεια. Πρόεδρος στο Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων όταν έγινε η αίτηση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων στο Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων ήταν η σύζυγος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας κ. Ιωάννη Καλκαβούρα. Πρόεδρος στο Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων όταν διεξήχθη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, στις 20 Σεπτεμβρίου, με θέμα την παραχώρησης χρήσης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων στο Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων ήταν η σύζυγος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας κ. Ιωάννη Καλκαβούρα. Η Παράγραφος 6 του Άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας αναφέρει:  «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010». Tα ερωτήματα που “εύλογα” προκαλούνται και (κυρίως) αφήνονται να “αιωρούνται” από μέρους της Αντιπολίτευσης αλλά και μερίδα της Συμπολίτευσης – χωρίς κανείς ωστόσο να τολμά ευθέως και δημόσια να τα θέσει και αυτό προκαλεί άλλα και διαφορετικής υφής ερωτήματα  – είναι τα εξής (σ.σ. δίχως βεβαίως να θεωρούμε και υιοθετούμε – σε καμία περίπτωση – ως θέσφατη την όποια απάντηση μπορεί να δίνει καθένας): 1) Είναι άκυρη η απόφαση με αριθμό 277/2017 αφού συμμετείχε στη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας η σύζυγος του οποίου ήταν εκείνη τη μέρα Πρόεδρος στο Μορφωτικό Σύλλογο Γαργαλιάνων;;; 2) Διέπραξε σοβαρή παράβαση καθήκοντος που τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με το Άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010, ο κ. Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας επειδή Πρόεδρος στο Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων ήταν εκείνη τη μέρα η σύζυγός του και ο ίδιος συμμετείχε στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης ψηφίζοντας στην ψηφοφορία για το θέμα “Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων στον Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων(Έγκρ .της αριθ.3α/2017 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τριφυλίας)”;;; Εικάζουμε ότι, πιθανότατα δεν τρέχει τίποτα, ίσως όμως και να υπάρχει κάτι. Ασφαλώς και υπάρχουν ειδικότεροι και με εξειδικευμένες γνώσεις που θα μπορούν να απαντήσουν για να μην υπάρχει σε κανέναν ουδεμία αμφιβολία και κυρίως παρερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας.

*Φωτογραφίες αρχείου από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας στις 20 Σεπτεμβρίου όπου ελήφθη η με αριθμό 277/2017 Απόφαση.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.