Τοπικά Νέα

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Έγκρισή τεσσάρων μελετών για παροχή υπηρεσιών συμβούλου και ISO

Συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να εγκριθούν τέσσερις μελέτες που αφορούν:

1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου χρηματοδότησης έργων της ΔΕΥΑ Τριφυλίας (αρ. Μελέτης : 26/2020) ποσό προϋπολογισμού 20.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη συμβούλου με εξειδικευμένες γνώσεις και συμβουλευτική εμπειρία που θα μπορεί να αναλάβει την υποστήριξη της ΔΕΥΑΤ στη βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων συμβάλλοντας συμβουλευτικά στη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης, του νέου έργου/δράση της ΔΕΥΑΤ προκειμένου να υποβληθεί για χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και να αναλύσει όλα τα αναγκαία βήματα που θα συμβάλλουν στη ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης νέων προτάσεων – Έργου/ Παρεμβάσεων της ΔΕΥΑΤ. Πιο συγκεκριμένα ο σύμβουλος θα υποβοηθήσει σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΤ και κυρίως σε θέματα που αφορούν, στην συλλογή των λειτουργικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης του δήμου, στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με ταυτόχρονη καταγραφή των υποδομών και τελικά η εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης ώριμης πρότασης, για την υλοποίηση πιθανών προμηθειών απαιτούμενου εξοπλισμού ή/και παρεμβάσεων με προτάσεις για αλλαγές τόσο στις σταθερές υποδομές του δικτύου όσο και στον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας του, με στόχο την βελτιστοποίησή της απόδοσης του, την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας. Ιδιαίτερα θα υποστηρίζει την Υπηρεσία:
 στην σύνταξη και ολοκλήρωση των φακέλων ανάθεσης μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.
 στην διάθεση τεχνικού επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης, ώστενα υποβοηθηθεί η άριστη υλοποίηση του συνολικού έργου της υπηρεσίας
 στην παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
 Ανάδειξη αναγκών πλήρους ψηφιακής χωρικής αποτύπωσης και καταγραφής των υποδομών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υφιστάμενων υποβάθρων και καταγραφών σε ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
 Εξέταση δυνατοτήτων βελτιστοποίησης λειτουργίας αντλιοστασίων, με γνώμονα την αποδοτικότερη λειτουργία και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με την απαραίτητη αναβάθμιση του εξοπλισμού αλλά και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.
 Προτάσεις επέκτασης συστήματος τοπικών αυτοματισμών, αλλά και σύστημα απομακρυσμένου κεντρικού ελέγχου με δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού, με εφαρμογή στις υφιστάμενες λειτουργικές υποδομές.
 Προτάσεις ανάπτυξης συστήματος παρακολούθησης πιέσεων και παροχών, τόσο στο σύστημα τροφοδοσίας, όσο και στο εσωτερικό δίκτυο διανομής, μέσω τοπικών παρεμβάσεων και εγκατάστασης νέου, τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού.
 Προτάσεις για τον έλεγχο και αναβάθμιση της υφιστάμενης ζωνοποίησης του δικτύου και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των πιέσεων στο δίκτυο, με βάση την αιτούμενη παροχή, με σκοπό την δραστική μείωση των απωλειών, με υπόδειξη των τυχόν νέων θέσεων ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης της πίεσης.
 Προτάσεις βελτιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης μετρήσεων καταναλώσεων, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καταναλωτών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη συστήματος διαδραστικής πληροφόρησης των πολιτών καταναλωτών.
 Προτάσεις ανάπτυξης συστήματος βελτιστοποίησης υδατικού ισοζυγίου, με συστήματα ανίχνευσης, εντοπισμού και ελαχιστοποίησης αφανών διαρροών.
 Προτάσεις αναβάθμισης της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παρεχόμενου νερού στους πολίτες.
 Προτάσεις γενικότερης εξυγίανσης του συστήματος διαχείρισης των υποδομών, καθώς και των διαδικασιών παρακολούθησης της λειτουργίας, με την αναβάθμιση του υλικού και λογισμικού και την υιοθέτηση νέων προηγμένων διαδικασιών εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων.
 Σύνταξη αναλυτικών τευχών προδιαγραφών και λοιπών τευχών δημοπράτησης, για όλα τα ανωτέρω, με σκοπό να συμπεριληφθούν ως ολοκληρωμένη πράξη σε μελλοντική διαγωνιστική διαδικασία.
 Τεχνική υποστήριξη προς την ΔΕΥΑΤ για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου, σε περίπτωση υποβολής της δράσης, για επιδότηση.
Οι πρόσθετες αρμοδιότητες με τις οποίες έχει επιφορτισθεί η ΔΕΥΑΤ σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισής των, δεν αφήνει χρονικά περιθώρια γιαμη ενεργοποίηση της δυνατότητας την οποία παρέχει η σχετική νομοθεσία για την εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ότι η παρουσία συμβούλου είναι αναγκαία στην παρούσα φάση.

2. Έκδοση πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ποιότητας στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το πρότυπο ISO 9001 :2015 (αρ. Μελέτης: 30/2020) ποσό προϋπολογισμού 10.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας έχοντας στις προτεραιότητες της, την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών και θέλοντας να έχει την ικανότητα να διαχειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα επιθυμεί να αναπτύξει, εγκαταστήσει, εφαρμόσει και πιστοποιήσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύνταξη και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

3. Έκδοση πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το πρότυπο ISO 14001 :2015 (αρ. Μελέτης: 31/2020) ποσό προϋπολογισμού 10.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας έχοντας στις προτεραιότητες της την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου Τριφυλίας και θέλοντας να συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχοντας στις προτεραιότητες της,την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον επιθυμεί να αναπτύξει, εγκαταστήσει, εφαρμόσει και πιστοποιήσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύνταξη και πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO14001:2015.

4. Έκδοση πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το πρότυπο ISO 27001 :2013 (αρ. Μελέτης: 32/2020) ποσό προϋπολογισμού 10.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας έχοντας στις προτεραιότητες της την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών τις οποίες διαχειρίζεται, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχοντας στις προτεραιότητες της,την παροχή ασφαλών υπηρεσιών επιθυμεί να αναπτύξει, εγκαταστήσει, εφαρμόσει και πιστοποιήσει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύνταξη και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO27001:2013.

 

Σχετικά Άρθρα

5 thoughts on “ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Έγκρισή τεσσάρων μελετών για παροχή υπηρεσιών συμβούλου και ISO”

  1. θα φάμε φέσι αβέρτα !!!!!σε τρια χρονια θα ρθουν αλλοι ορκωτοι να τον ελέξουν και αυτόν και τον ορκωτο χαχαχα Πες μας εργα αναπτυξης για την Τριφυλία εχεις να μας πεισ????

  2. Η αντιπολιτευση ειναι αντιθετη σε αυτες τις αναθεσεις Δεν χρειαζονται ουτε οι συμβουλοι ,εχουμε στο Δημο επιστημονικο προσωπικο εμπειρο και καταρτισμενο ,δυστυχως ,παροπλισμενο,ουτε οι ορκωτοι λογιστες. ΗΔημοτικη Αρχη εχει αλλη αποψη ,βρηκε χρηματα στο ταμειο του Δημου και ξοδευει.

  3. Κε Προεδρε της ΔΕΥΑ Τριφυλιας τα ποσα που εχετε εγκρινει για τις υπηρεσιες ISO ειναι υπερβολικα Αν ανατρεξετε στη Διαυγεια θα διαπιστωσετε οτι εχουν κανει αναθεσεις αλλες ΔΕΥΑ με μικροτερα ποσα και μαλιστα μεγαλυτερες ΔΕΥΑ.(Ενδεικτικα παραθετω ΔΕΥΑ Ιωαννινων ISO9001_2015 καιOHSAS 1801_2015 ,6.200.€με ΦΠΑ,ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ISO 14001_2015, 1.800€ συν ΦΠΑ, ISO 9001 2771,50€,Πατρων ISO 9001 2.500€ κ.α). Οφειλετε να προχωρησετε στη διεξαγωγη διαγωνισμου με σφραγισμενες προσφορες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.