ΑφιερώματαΤοπικά Νέα

«Διαζύγιο εν έτει 1880″ στην εφημερίδα των Φιλιατρών «Ηχώ της Εράνης» και… άλλες ιστορίες

Παλιές πικάντικες  Ιστορίες

Από τα «Τετράδια Ιστορίας» του Παναγιώτη Κατσίβελα, ιατρού  

Ας ανατρέξουμε λοιπόν  σε    εφημερίδες εποχής να πάρουμε έστω και μια αχνή εικόνα του τρόπου  ζωής της κοινωνίας μας πολλά – πολλά χρόνια πριν  . Μερικά δεν άλλαξαν σε τίποτα από τότε  , άλλα πρωτότυπα και μοναδικά , άλλα ξεπερασμένα , άλλα αδιανόητα . Αλλά οι άνθρωποι παραμένουν ίδιοι . 

Τα ονόματα των ανθρώπων αποκρύφτηκαν , δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν μετά από ένα αιώνα . Οι φωτογραφίες βεβαίως δεν έχουν σχέση με τα πρόσωπα των ιστοριών μας .

 

                               Δεσποινίδες συκοφαντούσες

Διαβάζουμε στην εφημερίδα Σκρίπ των Αθηνών του 1915 σε ανταπόκριση   από την κωμόπολη της Λιγούδιστας .

« Πρωτάκουστο δια την πόλιν μας -Δεσποινίδες συκοφάνται

Κακοήθης συκοφαντία έλαβε χώρα κατά ηθικότατης και χριστιανικωτάτης οικογενείας , της οποίας το όνομα αποσιωπώμεν.

Ευρέθηκαν δεσποινίδες αι οποίαι διέσπειραν πλαγίως ανωνύμους επιστολάς προς κορεσμόν  ποιος ξέρει τι  πάθους ή φιλοδοξίας των ή προς  χρηματισμόν της εντίμου οικογενείας .

Καλοθελήτριαι δια την κακοηθεστάτην και βδελυράν συκοφαντίαν είναι αι δεσποινίδαι  Αναστασία και Αθηνά Γεωργίου Π…, η δευτέρα διατηρούσα νηπιαγωγείο  εντός της οικίας των , η Χριστίνα Δ. Σ… και ως διανομέας η υπηρέτρια του φαρμακοποιού . Π. Σ…

Ανακαλυφθείσης της συκοφαντίας δια κατασχέσεως  των πλαστών επιστολών υπεβλήθη μήνυσις εις τον κ Εισαγγελέα Κυπαρισσίας υπό του οποίου διατάχθηκαν ανακρίσεις , αλλά ως  πληροφορήθημεν  μηνυτής μηνυόμενοι και μάρτυρες   εκλήθησαν προς ανάκρισιν μόνον .

Η δεσποινίς Χριστίνα Σ… ηρνήθη να προσέλθει εις ανάκρισιν εις τον κ. Ειρηνοδίκην ,ανταρτικώς φερομένη και τούτο νομίζουσα ότι ξέφυγεν από τα χείρας της δικαιοσύνης διότι όταν εδόθη η μήνυσις , αυτή ανεχώρησε  και ευρίσκετο εις τον εν  Κυπαρισσία διαμένοντα αδελφόν της,  αλλά άμα τη εμφανίσει  ενταύθα αμέσως εκλήθη αλλά ηρνήθη .

Ας περιμένωμεν να ίδωμεν .

Δεν δυνάμεθα να εκφέρομεν γνώμη πριν ίδωμεν την απόφασιν της δικαιοσύνης , την οποίαν αγωνιούσα  η κοινωνία μας αναμένει , έστω και την ελαχιστοτέρα  τιμωρία επιβάλλουσα εις τας ων ενόχους, αρκεί μόνον να   αναδειχθή η εντιμότης της εν λόγω οικογενείας.»

                      Διαζύγιο εν έτει 1880

Διαβάζουμε στην εφημερίδα  των Φιλιατρών «Ηχώ της Εράνης»

 

« Το Δικαστήριο των εν Κυπαρισσία Πρωτοδικών συγκείμενο εκ των Δικαστών Α Αντωνοπούλου προέδρου , εισηγητού Κ. Κοκκώνη και Ιωάννη Πιλαφιτζή .

Συνεδρίασις δημοσίως,  εν τω ακροατηρίω του την 2 Μαΐου 1880 , παρουσία του  τε εισαγγελεύοντος  δικηγόρου Π. Μελισσινού  καλουμένου του Εισαγγελέως και των εγγυτέρων αυτού αναπληρωτών και του υπογραμματέως  Π. Ζαχαρόπουλου ίνα δικάση την εξής υπόθεσιν μεταξύ .

Του ενάγοντος Δημητρίου  Κ. Τ…      κατοίκου Γαργαλιάνων παραστάντος δια του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Π. Καραπατά και της εναγομένης Αγγελικής Γεωργίου Σ… συζ.. Δημητρίου Τ… κατοίκου Γαργαλιάνων  επίσης απούσης .

Ο ενάγων δια της από 20 Φεβρουαρίου  1880 αγωγής του  μετά προηγουμένη εκπλήρωσιν των απαιτουμένων  νομίμων διατυπώσεων , απευθυνομένης  ενώπιον  των εν Κυπαρισσία Πρωτοδικών εξέθηκεν ότι κατά τας αρχάς Σεπτεμβρίου 1875 ήλθε μετά της εναγομένης εις γάμον κοινωνίαν κατ’ όλας τας χριστιανικάς διατυπώσεις και έζη μετά αυτής επί τινα καιρόν καθ΄ όλην  την απαιτουμένη εν τω συζυγικώ βίο ευλάβεια,  αλλά δυστυχώς,  αυτή παρεξέκλινεν των συζυγικών υποχρεώσεων και ητίμαζε κρυφά την περί τον γάμον πίστιν , ώστε άρχισε να γίνεται γνωστή εις αυτόν και εις την κοινωνίαν και ηναγκάσθη ένεκα τούτου να απέλθη και εκ της οικίας του συζύγου της κ.λπ.. επί της αγωγής  ταύτης συζητήσεως γενομένης , εξεδόθη η υπ.  αριθ. 383 (1880) απόφασις του πρωτοδικείου Κυπαρισσίας διατάξασα αποδείξεις , και μετά την διεξαγωγήν των αποδείξεων αποδεικνυουσών πληρέστατα την βάσιν της αγωγής του ενάγοντος  , εγένετο δεκτή η αγωγή του ενάγοντος ως βάσιμος και συνεπώς εκηρύχθη ο Γάμος διαλελυμένος κατά το διατακτικόν της της ανωτέρω αποφάσεως όπερ έχει ούτως

                           Δια ταύτα

Ιδόν και τα άρθρα 210 και 219 πολ. Δικονομίας . Δέχεται ως βάσιμον την από 20 Φεβρουαρίου 1880 αγωγήν του ενάγοντος . Κηρύσσει τον μεταξύ αυτού και της εναγομένης συζύγου του γάμον διελυμένον .

Διατάσσει  την δημοσίευσιν της παρούσης συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις του νόμου

Εκρίθη και απεφασίσθη εν Κυπαρισσία  την 30 Μαΐου 1880 .

Ο Πρόεδρος                    ο Υπογραμματεύς

Αρ. Αντωνόπουλος      Γ. Βενετσανόπυλος

Εδημοσιεύθη δ΄αυτόθι την 31 Μαΐου  1880

 

 

                   Η απαγωγή και η μάχη για τη Δημητρούλα

 Διαβάζουμε στην εφημερίδα «Κυπαρισσία»  , εβδομαδιαία πολιτική και δικαστική εφημερίδα της Κυπαρισσίας .

Εν Κυπαρισσία 15 Μαΐου 1902

« Την περασμένη Παρασκευή οι αδελφοί Ιωάννης και Δημήτριος Τσίγκας  ποιμένες του συμπολίτου μας Κων. Δημόπουλου μετά του Χαραλάμπους Ταγκάλου και δύο αγνώστων , μεταβάντες ένοπλοι εις την σταφιδάμπελο του Θεοδώρου Δημητρακόπουλου η Μπασχίνα απήγαγον την εν αυτή εργαζόμενη αδελφήν του 18νιδα , Δημητρούλα  . Τούτο όμως αντιληφθήντες οι χωρικοί έδραμον σύσσωμοι προς απελευθέρωσιν της κόρης και συνάψαντες αληθή μάχη μετά των απαγωγέων , ριφθέντων πλέον των διακοσίων πυροβολισμών , καθ’ ην εφονεύθη ο Γεώργιος Μπασχίνας  και ετραυματίσθηκαν επικινδύνως εκ των χωρικών ο Γεώργιος Καλογερόπουλος και Παναγ. Γκώτσης και ο Χαράλαμπος  Τάγκαλος  εκ των απαγωγέων , όστις συνελήφθη εν Φιλιατροίς  και αποστέλλεται δέσμιος μετά των υποθαλπόντων Νικ. Μανώλη , Σωτ. Παγάνη , Σπύρο Παγάνη , Δημήτρη Παγάνη , Αναστάσιο Κεφαλά  , Γεώργιο Μοντάνη , Χαράλαμπο Μανώλη , Παύλου Πετροκαραΐα και Πέτρου Βόσου , ουδέν κατάφεραν να επιφέρουν αποτέλεσμα καθ’ όσον μέχρι τούδε απωλέσθηκαν τα ίχνη των λοιπών απαγωγέων  , μετά της απαχθείσης .»

 

                                       Η αποκλήρωση

Διαβάζουμε στην «Ηχώ της Εράνης» της   16 Φεβρουαρίου 1892

«                                 Περίληψις

Εκ της υπ’ αριθ.  6481 και από 6ης Φεβρουαρίου 1892, Συμβολαιογραφικής Πράξεως του Συμβολαιογράφου Εράνης Γεωργίου Βουτεριάδη .

Εν Φιλιατροίς και ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Εράνης Γεωργίου Βουτεριάδου κλπ. εμφανίσθηκαν οι Δημ. Στ. Π… κτηματίας και η σύζυγος αυτού Σοφία Γ….οικοκυρία κλπ. και εζήτησαν την σύνταξιν της παρούσης πράξεως και δηλώσαντες τα εξής ότι επειδή η εικοσαετής θυγάτηρ  των Αφροδίτη Δ. Π…. επέφερον κατά αυτών ύβριν απρεπή  και βαρεία , καθ’  όσον  ενώ  αυτοί την ανέθρεψαν και ως γονείς φιλόστοργοι εφρόντιζαν να την νυμφεύσουν  και αποκαταστήσουν πρεπόντως  προικίζοντες αυτήν δεόντως προς τούτο και πέραν των δυνάμεών των , ούτη αγνωμονούσα και εις  ουδέν λογισαμένη τα προς τους γονείς  αυτής καθήκοντα και τον προς οφειλόμενο σεβασμό και ευπείθεια , ούτε την δεινή και βαρεία ύβρι , ην επέφερε κατ’ αυτών και ολόκληρον της οικογενείας της , ούτε τα κοινά πρέποντα ούτε τα δεινά και τας συμφοράς αίτινες ηδύναντο να προκύψουν  εκ της πράξεως της ταύτης εις την οικογένεια της εν γένει , το εσπέρας της 28 Ιανουαρίου ενεστώτος έτους επέδρα  , της πατρικής οικίας και ηκολούθησε τον Σωτήριον Γ.  Παπαμάρκον παρά την θέλησίν των , ον και ενυφθεύθη παρά  την γνώμην των . Αποκηρύττουν αυτήν  και την αποκληρώνουν αμετακλήτως  καθ’ άπαντας τους βαθμούς  της τε κινητής και ακίνητης περιουσίας και αποστερούν από αυτήν παντός κληρονομικού  δικαιώματος   επ΄ αυτής  και προς βεβαίωσι κλπ.

Οι μάρτυρες                                                  Οι Συμβαλλόμενοι

                                     Ο Συμβολαιογράφος    »

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.