Τοπικά Νέα

Διαφωνίες στην Ο.Ε. Τριφυλίας για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών

Με διαφωνίες από την αντιπολίτευση έγινε η έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών» στην τελευταία -δια περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δ. Στριμπάκος εισηγούμενος το θέμα είπε: «Με την αριθ.204/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώσαμε τα από 21-08-2020 & 0209-2020 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία φερόταν ως προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης Επισκευής Οδών (Νέα Προμήθεια) (Νέα Προμήθεια)», ο οικονομικός φορέας ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΤΖΙΚΑΚΗΣ, με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 132.915,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  Με την αριθ.12489/21-09-2020 πρόσκληση του κ. Δημάρχου, ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο ΕΥΣΤΑΘΙΟ Ν. ΤΖΙΚΑΚΗ όπως υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 3.2 της αριθ. 9954/03-08-2020 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. Δήμαρχο προς αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της αριθ. 9954/03-08-2020 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα έπρεπε να υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» σε μορφή αρχείων pdf κι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους να προσκομισθούν υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του στις 2409-2020, ενώ κατέθεσε εμπρόθεσμα και τον αριθ. πρωτ.12799/25-09-2020 ενσφράγιστο φάκελό του. Ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι υπήρχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και πιο συγκεκριμένα: – Δεν προσκομίστηκε ασφαλιστική ενημερότητα, ως προς την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία που να καλύπτει τόσο το χρόνο υποβολή προσφοράς, όσο και το χρόνο κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης. – Δεν προσκομίστηκε φορολογική ενημερότητα που να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς. – Δεν προσκομίστηκε εκτύπωση από την ΑΑΔΕ για μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. – Το πιστοποιητικό επιμελητηρίου είχε εκδοθεί περισσότερες από τριάντα (30) εργάσιμες πριν την υποβολή του. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με το άρθρο 3.2 της αριθ. 9954/03-08-2020 Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 25-09-2020 Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών, το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο στην Οικονομική Επιτροπή και στο οποίο εισηγείται : α) την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ν. ΤΖΙΚΑΚΗ, β) την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του, γ) τη ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς ο κ. Τζικάκης ήταν ο μοναδικός συμμετέχοντας ο οποίος και δεν πληρούσε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της διακήρυξης και δ) να γίνει προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Ο κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Η πρόταση της επιτροπής δεν στηρίζεται σε καμία από τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 32 του Ν.4412: “Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις : α. Εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές….. δεν είναι κατάλληλη. β. Εάν τα έργα ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. γ. Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή…… Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη” Ψηφίζω ΚΑΤΑ και προτείνω την επανάληψη του διαγωνισμού».

Η κα Πανουσιοπούλου στην τοποθέτησή της ανέφερε: «Δε συμφωνώ με την προσφυγή στην ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. Προτείνω την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τους ίδιους όρους διακήρυξης. Ψηφίζω ΚΑΤΑ».

Η κα Αλεξοπούλου από την πλευρά της είπε: «Ψηφίζω ΚΑΤΑ και προτείνω να επαναληφθεί ο Διαγωνισμός».

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επικυρώσει το από 25-09-2020 Πρακτικό ΙΙI ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών (Νέα (Νέα Προμήθεια)» Προμήθεια)» κι ως εκ τούτου:

– απορρίπτει την προσφορά του ΤΖΙΚΑΚΗ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό.

– εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Τριφυλίας της με αριθ. e-83212/12-08-2020 Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ποσού 3.144,50€, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τον Τζικάκη Ευστάθιο του Νικολάου και αφορούσε το διαγωνισμό «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών (Νέα Προμήθεια) (Νέα Προμήθεια)», σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1α του Ν.4412/2016 και για το λόγο που αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης

– ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών (Νέα Προμήθεια)», καθώς ο κ. Τζικάκης ήταν ο (Νέα Προμήθεια)», καθώς ο κ. Τζικάκης ήταν ο μοναδικός συμμετέχοντας στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος όμως δεν πληρούσε μοναδικός συμμετέχοντας στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος όμως δεν πληρούσε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της αριθ. 9954/03-08-2020 διακήρυξης

– εγκρίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016), για την κατακύρωση της Προμήθειας Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών (Νέα Προμήθεια) σε ανάδοχο. (Νέα Προμήθεια) σε ανάδοχο.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, για τον εν λόγω διαγωνισμό που ματαιώνεται θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6463.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη, Πανουσιοπούλου και Αλεξοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ.

Σχετικά Άρθρα

1 thought on “Διαφωνίες στην Ο.Ε. Τριφυλίας για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών”

  1. Άλλη μια απευθείας ανάθεση για το καλό μας.Να ξέρετε όμως ότι δεν θα μείνετε στο απυρόβλητο για πάντα.Εχει ο καιρός γυρίσματα..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.