Πολιτική

Εισήγηση Δημήτρη Καφαντάρη στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ»

Εισήγηση Δημήτρη Καφαντάρη

Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ

πρ. Δημάρχου Πύλου – Νέστορος

στο Τακτικό Συνέδριο 2022 της ΚΕΔΕ

Βόλος, 21–23 Νοεμβρίου 2022

Νοέμβριος 2022

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ»

Δημήτρης Καφαντάρης

Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η σημερινή Συνεδρίαση με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία Δήμων» του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, έχει ως βασικό στόχο να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης και την αναγκαία Χωρική και Κοινωνική Σύγκλιση.

Τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα εξής:

 • το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που έχει λάβει πλέον τη μορφή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021–2025,
 • τα ειδικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
 • τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–2027 (τόσο τα Τομεακά όσο και από τα Περιφερειακά Προγράμματα), καθώς και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021–2027,
 • το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 2021–2024.
 • Το Πράσινο Ταμείο.

Σε όλα τα Προγράμματα αυτά απαιτούμε να διασφαλιστούν διακριτές κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους, ο συνολικός προϋπο-λογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, για κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο έχουμε τις ακόλουθες διαπιστώσεις και προτάσεις.

 

ΕΣΠΑ 2021–2027

Τα έργα και οι δράσεις των Δήμων που εκτιμούμε ότι είναι επιλέξιμα στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–2027, ενδεικτικά, είναι τα εξής:

Με στόχο την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

 • Η ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών των πόλεων (σταθερών, ασύρματων και δορυφορικών).

 • Τα Δημοτικά Γραφεία Γεωχωρικών Δεδομένων.

Με στόχο τις ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 • Οι δράσεις SMART CITIES του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Με στόχο την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αντλιοστασίων, κολυμβητηρίων, μονάδων αφαλάτωσης και τα έξυπνα συστήματα φωτισμού των δημοσίων χώρων.

 • Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την πράσινη ενέργεια.

Με στόχο την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. από τους Δήμους (φωτοβολταϊκά, αιολικά, παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο ή καύση του υπολείμματος, μικρά Υ/Η έργα) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων.

Με στόχο την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Τα συστήματα ψηφιακών μετρητών και τα συστήματα τηλεδιάγνωσης βλαβών και τηλεδιαχείρισης δικτύων ύδρευσης.

 • Η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης με σημαντικό βαθμό απώλειας και η χρηματοδότηση των υποδομών αποχέτευσης σε οικισμούς δ΄ κατηγορίας.

 • Η ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Με στόχο την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Τοπικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας. Ενημέρωση, εκπαίδευση, κινητοποίηση των πολιτών.

Με στόχο την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη δραστηριοποίησή τους στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Με στόχο την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 • Προγράμματα βελτίωσης της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί).

 • Προγράμματα εθελοντισμού για άτομα στο μεταίχμιο ολοκλήρωσης του επαγγελματικού βίου.

 • Προγράμματα δια βίου μάθησης.

 • Προγράμματα κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού.

 • Ενίσχυση της λειτουργίας κοινωνικών δομών παροχής τροφίμων, ειδών ένδυσης κλπ.

Με στόχο ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων σε μικροπεριοχές πόλεων που εμφανίζουν στοιχεία πολεοδομικής και κοινωνικής υποβάθμισης (Προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – ΒΑΑ)

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά με εν δυνάμει παραγωγικό δυναμικό και βιώσιμο πληθυσμιακό μέγεθος (“Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις” – ΟΧΕ και “Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με Πρωτοβουλία Κοινοτήτων” – ΤΑΠΤοΚ).

Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορισμένες από τις βασικές προτάσεις της ΚΕΔΕ και περιλαμβάνονται στο Ν.4914/2022. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

 • Η επιτελική δομή κάθε Υπουργείου συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και την ΚΕΔΕ για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του οικείου Υπουργείου.
 • Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραμμάτων, όταν απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται με την ΚΕΔΕ για τα Τομεακά Προγράμματα και με τις ΠΕΔ για τα Περιφερειακά Προγράμματα.
 • Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), η οποία λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος.
 • Η ΕΕΤΑΑ ασκεί καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».
 • Η ΚΕΔΕ, με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ και πόρους από την τεχνική βοήθεια, μπορεί να παρέχει συστηματική και οριζόντια υποστήριξη στους Δήμους και τους Ενδιάμεσους Φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ – ΒΑΑ .

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021–2025

Τα έργα των Δήμων που είναι επιλέξιμα στα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

 • Οι στρατηγικές αστικές αναπλάσεις που πυροδοτούν την αστική ανάπτυξη και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και το αστικό περιβάλλον.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Η κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων, τοπικών και ειδικών καθώς και η οριοθέτηση περιοχών και ζωνών υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η οριοθέτηση οικισμών και τα σχέδια χαρακτηρισμών κοινόχρηστων οδών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 • Ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης περιοχών της Δυτικής Ελλάδας (Πρέβεζα, Άρτα) και νησιών (Λέσβος, Λευκάδα, Κέρκυρα).

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Δημιουργία υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων σε τουριστικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

 • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και επανάχρηση του επεξεργασμένου ύδατος, σε σημαντικές πόλεις της χώρας. Υποδομές διαχείρισης ιλύος σε μεγάλες πόλεις.

ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός των υποδομών υδροδότησης και διαχείρισης πόσιμου νερού ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά του και να γίνει η καλύτερη εξοικονόμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού και τοποθέτηση έξυπνων υδρο-μέτρων.

 • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης με συνεργασία δημόσιου–ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 • Ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός πόλεων, μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των Δήμων τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση κρίσιμων τομέων όπως στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλοφορία, υγεία, ύδρευση κλπ.

Οι παραπάνω κατηγορίες έργων αφορούν αποκλειστικά Δήμους και έχει προγραμματιστεί η χρηματοδότησή τους με 1.518.000.000 €.

Οι Δήμοι μπορούν να συμμετέχουν και στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ (Δημιουργία εθνικού δικτύου με μονοπάτια και διαδρομές πεζοπορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποκατάσταση αναβαθμίδων. Δημιουργία και αναβάθμιση μουσειακών χώρων για τη Φυσική ιστορία της Ελλάδας κ.ά.).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Προμήθεια πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων και εξοπλισμού για Περιφέρειες, Δήμους και την Πολιτική Προστασία).

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (π.χ. Πολεοδομιών).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Αποκατάσταση του οδικού δικτύου και επισκευή επικίνδυνων οδοστρωμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας των οδικών μεταφορών).

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Πληροφοριακό Σύστημα οριοθέτησης υδατορευμάτων. Ψηφιακή δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης. Έξυπνη υποδομή για τα δημόσια κτίρια κ.ά.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (με παρεμβάσεις για τον Ορεινό τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας, τον Αγροτουρισμό και την Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών Λιμανιών, τον Καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Οι παραπάνω κατηγορίες έργων αφορούν συνολικά τον Δημόσιο τομέα, έχει προγραμματιστεί η χρηματοδότησή τους με 2.390.000.000 € και εκτιμώ ότι στους Δήμους αντιστοιχεί ποσό που υπερβαίνει τα 500.000.000 €.

Ως ΚΕΔΕ, τον Αύγουστο του 2020, διατυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις με κατηγορίες έργων και δράσεων, κατά τον σχεδιασμό της πρότασης της χώρας μας για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρκετά από τα οποία περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Προγράμματα.

Επειδή όμως τη διαχείριση των Προγραμμάτων του Ταμείου θα την αναλάβουν τα αρμόδια Υπουργεία και θα πρέπει κάθε Δήμαρχος να τρέχει από Υπουργείο σε Υπουργείο προκειμένου να καταφέρει να εντάξει ένα έργο του, προτείναμε τη δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας –ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)– που θα αναλάβει τη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για τους Δήμους, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΚΕΔΕ, ώστε να διασφαλίσουμε ένα πλαφόν κατά Δήμο για το σύνολο των Προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο στα χέρια των Δήμων και θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολύ θετική επιλογή της Πολιτείας.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα των Δήμων στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έργα ύδρευσης.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων.
 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, διαχείριση των βιοαποβλήτων.
 • Έργα αστικής αναζωογόνησης.
 • Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος και εμβληματικά κτήρια στους Δήμους και αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης.
 • Μελέτες και έργα για την αντισεισμική προστασία των σχολείων και των αυτοδιοικητικών κτιρίων.
 • Έξυπνες πόλεις.
 • Πρόγραμμα αναβάθμισης χωρών αθλητικών υποδομών, αναψυχής για τα παιδιά.

 • Έργα αγροτικής οδοποιίας.

 • Μελέτες.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» 812 έργα Δήμων και Περιφερειών συνολικού προϋπολογισμού 2.352 εκατ. €.

Παράλληλα με το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι σε εξέλιξη και το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ΙΙ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 985 εκατ. € και το ποσό των ενταγμένων έργων στις 31.12.2021 είναι 861 εκατ. €.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ασχοληθήκαμε επανειλημμένα με το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έχοντας διαπιστώσει προβλήματα στη διαχείρισή του και παρά την καλή συνεργασία που έχουμε με την πολιτική ηγεσία τα προβλήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο παραμένουν και ιδίως η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Φροντίσαμε να κατοχυρωθεί ένα ελάχιστο πλαφόν για κάθε Δήμο, αλλά χρειάζεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων των Δήμων και φυσικά να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της υποστήριξης των Δήμων για την ωρίμανση των έργων τους.

 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Με την ψήφιση του νόμου 4635/2019, όλοι οι πόροι του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) θα χρηματοδοτούν μόνον έργα και δράσεις των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που εκπονούν τα Υπουργεία και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που εκπονούν οι Περιφέρειες.

Δεν θα υπάρχει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με τα έργα που έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους (όπως το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») και τα έργα των Δήμων θα εντάσσονται στα Τομεακά και τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό σημαίνει ότι οι Δήμαρχοι πρέπει να δημιουργούν “ουρά αναμονής” στα Γραφεία των Υπουργών και των Περιφερειαρχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με απόφασή του πρότεινε τα έργα και οι δράσεις των Δήμων να αποτελούν αυτοτελή υποπρογράμματα των Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, με ουσιαστική συμμετοχή των συλλογικών οργάνων των Δήμων (ΚΕΔΕ και ΠΕΔ) στην εκπόνησή τους.

Επειδή όμως το αρμόδιο Υπουργείο δεν έκανε δεκτή την πρότασή μας, πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και να προτείνουμε το ποσοστό του Π.Δ.Ε. που αφορά κάθε χρόνο έργα τοπικής ανάπτυξης να αφαιρείται από τη χρηματοδότηση των Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και να εντάσσεται στη ΣΑΤΑ (που ακριβώς αφορά έργα τοπικής ανάπτυξης).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ

Μετά ταύτα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι «λεφτά υπάρχουν». Τι λείπει;

Πρώτον, η δέσμευση των αρμόδιων Υπουργείων, που θα έχουν τη διαχείριση των παραπάνω Προγραμμάτων, ότι θα διασφαλίσουν το μερίδιο των Προγραμ-μάτων αυτών που αφορά έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης, τα οποία θα υλοποιήσουν οι Δήμοι και η συνεργασία των Υπουργείων με τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΠΕΔ) στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων αυτών.

Ένα πρώτο βήμα έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υιοθέτησε ορισμένες από τις προτάσεις μας που αφορούν το ΕΣΠΑ 2021–2027 και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προωθεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τις “Έξυπνες Πόλεις (SMART CITIES).

Δεύτερον, η οργάνωση και ο συντονισμός των μηχανισμών τεχνικής υποστήριξης των Δήμων και ιδιαίτερα όσων δεν έχουν Τεχνικές Υπηρεσίες, στην ωρίμανση των επιλέξιμων έργων και δράσεών τους και στη συνέχεια στην υλοποίησή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι εκτός από την Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟΔ, συγκροτήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ και ότι υπάρχουν ικανές Αναπτυξιακές Εταιρείες, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και Δίκτυα Δήμων που μπορούν να υποστηρίξουν τους Δήμους.

Αυτό που θεωρούμε ως απολύτως αναγκαίο είναι η δικτύωση και ο συντονισμός των φορέων αυτών. Εκτιμώ ότι σχετική πρωτοβουλία μπορεί να αναλάβει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ και την ΕΕΤΑΑ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε ως πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο και να βοηθήσουμε τη χώρα μας να επιτύχει την επανεκκίνηση της οικονομίας.

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button