Τοπικά Νέα

Ερωτήματα τεχνικής εταιρείας για το έργο στον Ξενώνα Σιδηροκάστρου – Έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. Τριφυλίας

Η εταιρεία ζητά να ενημερωθεί ποιος εκτέλεσε το παραπάνω έργο, χωρίς σύμβαση και πριν την δημοπράτηση του

Η τεχνική εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με έγγραφό της, με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό του έργου «Εργασίες επισκευής στον Ξενώνα Σιδηροκάστρου», προς το Δήμο Τριφυλίας, την Οικονομική Επιτροπή, το Γραφείο Δημάρχου, τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. Τριφυλίας και υπηρεσίες του Δήμου Τριφυλίας καταγγέλλει ότι για τις εργασίες που αφορούν την επισκευή του Ξενώνα Σιδηροκάστρου, όπου θα φιλοξενηθεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, έγιναν οι εργασίες πριν δημοπρατηθεί το έργο, ενώ εκκρεμούν τα πρακτικά του διαγωνισμού. Η εταιρεία ζητά να ενημερωθεί ποιος εκτέλεσε το παραπάνω έργο, χωρίς σύμβαση και πριν την δημοπράτηση του, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του πρακτικού του παραπάνω διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι το έγγραφο κοινοποιείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόσκληση που συνοδεύει την υπ’ αρ. 100/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΕ5ΝΩΗΕ-5Ν7), αιτηθήκαμε την μελέτη του έργου (Σχ. α), το πρακτικό του διαγωνισμού (Σχ. γ) και υποβάλαμε τον φάκελο της προσφοράς μας (Σχ. β). Μέχρι σήμερα, ένα μήνα σχεδόν μετά την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (03-06-2020), δεν μας έχετε ενημερώσει για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, αλλά ούτε και εάν έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 98-100 του Ν.4412/2016 η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών (τεχνική και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την συγκεκριμένη πρόσκληση) πραγματοποιείται την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση, ήτοι την 03-06-2020. Ολη η παραπάνω καθυστέρηση και η άρνηση χορήγησης της μελέτης του έργου κλπ, μας προξένησε πολλά ερωτήματα, μέχρι που πληροφορηθήκαμε ότι το έργο για το οποίο έχει συμμετάσχει και έχει υποβάλλει οικονομική προσφορά η Εταιρεία μας, στις 03-06-2020, έχει εκτελεστεί και έχει περαιωθεί πλήρως πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, από άγνωστο σε εμάς οικονομικό φορέα. Αφού δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή, μεταβήκαμε επί τόπου του έργου στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν αυτό είναι αληθές. Πράγματι βρήκαμε ένα κτίριο πλήρως περαιωμένο, με καινούργια κεραμοσκεπή, νέα πορτοπαράθυρα αλουμινίου και φρεσκοβαμμένο εξωτερικά (Φωτογραφίες 1,2,3), σύμφωνα με την μελέτη 18/2020, την οποία παραλάβαμε μέσω e-mail στις 22/06/2020 (Συν. 4), με την αποστολή απόψεων του Δήμου Τριφυλίας επί της με Γ.Α.Κ. 730/15-06-2020 προδικαστικής προσφυγής μας στην Α.Ε.Π.Π. έχει περαιωθεί πλήρως πριν την Δημοπρασία του, από οικονομικό φορέα που μόνο εσείς γνωρίζετε.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ποιος εκτέλεσε το παραπάνω έργο, χωρίς σύμβαση και πριν την Δημοπράτηση του, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του πρακτικού του παραπάνω διαγωνισμού. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση σας, διότι έχουμε έννομο συμφέρον ως εργοληπτική Εταιρεία που έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό του παραπάνω έργου και περιμένουμε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την σύνταξη του πρακτικού του διαγωνισμού.

Ο εργολάβος στο έγγραφό του έχει επισυνάψει τρεις αιτήσεις του ρπος τις υπηρεσίες του Δήμου Τριφυλίας, στις 29/5, 2/6 και 10/6, τη μελέτη του έργου, καθώς και τις παρακάτω φωτογραφίες.

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας

Εντωμεταξύ, σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με μοναδικό θέμα την «Έγκριση Πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τις Εργασίες επισκευής στον ξενώνα Σιδηροκάστρου».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ζητώντας το λόγο ο Γιάννης Μερκούρης δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε κι αγαπητά μέλη της Οικον. Επιτροπής. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης και λήψης απόφασης πρέπει να διευκρινίσετε τι έχει γίνει με τον ξενώνα. Το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί; Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν έχει εκτελεσθεί;», με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Βλάχο να απαντά πως δεν έχει γίνει το έργο και τον κ. Μερκούρη να του λέει, «δεσμεύστε;» και τον κ. Βλάχο να συμπληρώνει, «όλο το έργο;». Στη συνέχεια ο κ. Μερκούρης είπε, «καταγγέλλω τη διαδικασία και αποχωρώ διότι δεν επιθυμώ να συναινέσω σε ενέργειες που δεν είναι νόμιμες», με τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δ. Στριμπακο να του λέει, «τελικά μήπως δεν θέλετε να γίνει το έργο. Αν αγαπάτε τη Τριφυλία να μην δυσκολεύετε τα έργα». Η κα Σταματία Αλεξοπούλου τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα λέγοντας, «Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ, καθώς δεν τηρήθηκε σωστά η διαδικασία και το έργο έχει εκτελεσθεί ήδη. Στις 26-06 – 2020 είχατε προσκαλέσει τον κ. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χαρδαλιά να δει το χώρο και πιθανόν να εγκαινιάσει το κτίριο, το οποίο είχε ήδη ολοκληρωθεί. Στις 29 06-2020 η Επιτροπή Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης άνοιξε τις προσφορές και σύνταξε το πρακτικό για να αναθέσει τις εργασίες επισκευής του ξενώνα. Πως γίνεται αυτό;».

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με ψήφους των κ.κ. Κουτρουμπή, Βλάχου, Φρούσου και Στριμπάκου – Απουσίαζε η κα Πανουσιοπούλου) και ενέκρινε τα από 29-06-2020 δυο πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Εργασίες επισκευής στον ξενώνα Σιδηροκάστρου». Να εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών της ΟΜΑΔΑΣ Α – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ της αριθ.
18/2020 Τεχνικής Μελέτης «Εργασίες επισκευής στον ξενώνα Σιδηροκάστρου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, στον οικονομικό
φορέα Καρακοβούνη Παναγιώτη (ΑΦΜ 067739986), με ποσό προσφοράς 35.597,82€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Και τέλος, να εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών της ΟΜΑΔΑΣ Β – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ της αριθ.
18/2020 Τεχνικής Μελέτης «Εργασίες επισκευής στον ξενώνα Σιδηροκάστρου», με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, στον οικονομικό φορέα Κανναβό Θεόδωρο (ΑΦΜ 302617994), με ποσό προσφοράς 4.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σχετικά Άρθρα

7 thoughts on “Ερωτήματα τεχνικής εταιρείας για το έργο στον Ξενώνα Σιδηροκάστρου – Έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. Τριφυλίας”

 1. Παγκόσμια Πρωτοτυπία. Πρώτα εκτελούν το έργο. Αφού το τελειώνουν σκέφτονται, ότι για να πληρωθεί ο εργολαβος πρέπει να υπάρχει σύμβαση. Για να υπάρχει σύμβαση πρέπει να δημοπρατησουν το έργο, γιατί δεν μπορεί να δωθει με απευθείας ανάθεση, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα δεν κάνουμε και ένα διαγωνισμό να το σώσουμε. Δεν σκέφτηκαν όμως ότι στο διαγωνισμό θα δώσουν προσφορά κ άλλοι εργολάβοι. Δεν πειράζει θα εξαφανισουμε τις προσφορές των άλλων εργολάβων. Έτσι και έγινε. Εξαφανίστηκαν οι προσφορές των άλλων εργολάβων. Το έργο κλείδωσε με τη φοβερή έκπτωση 0%. Ακούει κανείς……

 2. Συγχαρητήρια στον κ. Μερκούρη και στην κ. Αλεξοπούλου που είπαν όλη την αλήθεια στην Οικονομική Επιτροπή .
  Μόνο αυτοί οι δύο έμαθαν ότι το έργο έχει τελειώσει εδώ και καιρό ; Οι υπόλοιποι Δημ. Σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τίποτα ;
  Διπλά συγχαρητήρια στην κ. Αλεξοπούλου που είπε ότι στις 26-6-2020 είχαν προσκαλέσει και τον κ. Χαρδαλιά να δεί το χώρο και πιθανόν να εγκαινιάσει το κτίριο, το οποίο είχε ήδη ολοκληρωθεί . Δηλαδή ο Εργολάβος που υπέγραψε σύμβαση χθες 3-7-20, τι θα κατασκευάσει ;
  Μήπως είναι ο ίδιος που είχε κατασκευάσει το κτίριο ;

 3. Μα καλά υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν ότι το έργο δεν έχει γίνει πρίν την αποσφράγιση των προσφορών ; Οι φωτογραφίες δηλαδή τι δείχνουν ; Ελάτε μία βόλτα στο Σιδηρόκαστρο να δείτε και μόνοι σας . Μόνο 19 χλμ μακριά σας είμαστε. Κερνάμε και καφεδάκι.
  Κάνουμε και ξενάγηση στον Ξενώνα μας. Eργολάβοι , σας έπιασαν στον ύπνο !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.