ΑφιερώματαΤοπικά Νέα

Η δολοφονία του μικρού Κωνσταντίνου Κρεκούκια στους Γαργαλιάνους του 1936

 

Από τα «Τετράδια Ιστορίας» του Παναγιώτη Α. Κατσίβελα, ιατρού.

 

Είμαστε στο 1936 και τον Ιανουάριο οπότε και γίνονται βουλευτικές εκλογές στις 26 του μηνός . Ήταν οι τελευταίες εκλογές του μεσοπολέμου και έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής . Οι Γαργαλιάνοι κατάφεραν να εκλέξουν για άλλη μια φορά βουλευτή τον Κων. Σκιαδά(*) με το Λαϊκό Κόμμα . Οι πανηγυρισμοί κρατούν ημέρες και φθάνουν σε ακρότητες και παραλογισμούς . Οι πυροβολισμοί στον αέρα πέφτουν βροχή και για να συμπληρωθεί το σκηνικό συνοδεύονται και από δυναμίτες. Μέσα σ’ αυτό το χαμό όμως , έρχεται η τραγωδία.

Ήταν 7 το βράδυ της 28ης Ιανουαρίου όταν στο σπιτικό του π. προέδρου της Κοινότητας τότε ,Γαργαλιάνων Θεμιστοκλή Κρεκούκια σεργιανάει το θανατικό . Ο ιατρός Αντώνης Πυλιώτης στην οικία του Θ. Κρεκούκια ενορία Γεννήσεως Θεοτόκου διαπιστώνει τον θάνατο του μικρού Κωνσταντίνου Κρεκούκια ετών 12 συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας λόγω τραύματος κοιλίας δια περιστρόφου όπλου.

Ο θάνατος ανακοινώνεται στον Αγώνα της Τριφυλίας στο φύλο της 3ης Φεβρουαρίου 1936 :

Θανάσιμος τραυματισμός

Του Ανταποκριτή μας

Γαργαλιάνοι 28-Ιανουρίου

Σήμερον τρίτη ημέρα μετά τας εκλογάς , ενώ ο μικρός Κρεκούκιας υιός του κ. Θεμ. Κρεκούκια πρώην προέδρου της κοινότητος ευρίσκετο επί του παραθύρου της οικίας του , εδέχθη εις την κροταφική χώρα σφαίρα περιστρόφου και έμεινε άπνους .

Ως εξηκριβώθη η σφαίρα προήλθε εκ πυροβολισμού αγνώστου , εορτάζοντος τα επινίκια της επιτυχίας ως βουλευτού του συμπολίτου μας κ. Σκιαδά .

Τις ανακρίσεις ανέλαβε το ενταύθα Αστυνομικό τμήμα.

Από τις δύο εκδοχές προφανώς αυτή του γιατρού έχει μεγαλύτερη αξία» . Ο θάνατος προήλθε από τραύμα στην κοιλιακή χώρα, από αδέσποτη σφαίρα .

Ο τραγικός πατέρας λίγες μέρες μετά τον φόνο αποστέλλει στην ιδία εφημερίδα γράμμα που συγκλονίζει :

Το γράμμα του πατέρα .

Αγών της Τριφυλίας 88, 24 Φεβρουαρίου 1936 , σελ. 3.

Δια τον κ. Εισαγγελέα.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν επιστολήν του πατρός του τραγικού θύματος των επινικίων , συμφωνούντες απόλυτα με την παρατήρησιν ότι η Αστυνομική αρχή έπρεπε να προλάβει το δυστύχημα και ότι τούτο εις μεγάλο ποσοστό οφείλεται και εις την αβελτηρία και αδράνεια των αστυνομικών οργάνων . Έχομεν την γνώμην ότι ο κ. Εισαγγελεύς θα έπρεπε να ζητήσει ευθύνες και από τα αστυνομικά όργανα της πόλεως ταύτης ,ίνα του λοιπού και εις παρόμοιας περιστάσεις επιβάλλεται περισσότερη παρ’ αυτών φροντίς δια την πρόληψιν τοιούτων δυστυχημάτων , διότι αλλοίμονο εις τους Έλληνας εάν η τάξις επροστατεύοντο από τοιαύτα όργανα . Τουλάχιστον μεθ’ εκάστην εκλογήν θα εφονεύοντο το τέταρτον των εκλογέων .

Γαργαλιάνοι 14/2/1936.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά .

Εις το φύλον της 3ης τρέχοντος μηνός υμετέρας εφημερίδος ο ΑΓΩΝ είδον δημοσίευμα του ενταύθα ανταποκριτού σας , περί του θανασίμου τραυματισμού και φόνου του υιού μου κατά την 28ην παρελθόντος μηνός του φονέως εορτάζοντος τα επινίκια της εκλογής και των ανακρίσεων επελήφθη ο ενταύθα σταθμός χωροφυλακής . Συνελθών ολίγον από το βαρύ πλήγμα , σας παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε εις το έγκριτον υμών φύλλον τα κάτωθι.

Ο κ. ανταποκριτής ηρκέσθη μόνον εις την ως άνω πληροφορία . Απέφυγε όμως να σας εκθέσει κάτι το πρωτοφανές δια τον τόπον μας που συνέβη με τα επινίκια των εκλογών ότι από της 26 το εσπέρας με τας πρώτας ειδήσεις μέχρι της εσπέρας 28 του σκοτωμού του υιού μου και εξαιρετικώς από το απόγευμα οι πυροβολισμοί και οι δυναμίτες εκρότουν ωσάν να επρόκειτο περί … αλώσεως του Μπιζανίου . Που εντός της πόλεως και εν μέση Πλατεία . Και διερωτώμεθα μήπως ευρισκόμεθα ακόμη 100 έτη πίσω ; Ως πολίτης Έλλην , ως φορολογούμενος , ως ατυχής πατέρας , που πλήρωσα εγώ τα επινίκια των εκλογών . Ερωτώ . Διατί να μου σκοτωθεί το παιδί μου μέσα εις το σπίτι μου μέσα στην αγκαλιά μου ; Ερωτώ υπάρχουν αρμόδιοι και τι έκαναν δια την περιφρούρησιν της ζωής μας ;

Αν απαρχής , δηλ. από το εσπέρας της 26ης Ιανουαρίου που το πρώτον ήρχισαν να μεταδίδονται αι πρώται ειδήσεις των αποτελεσμάτων που τότε άρχισαν και οι πρώτοι πυροβολισμοί και δυναμίτες , αν λέγω αμέσως εσυλλαμβάνοντο οι πρώτοι αυτοί και εδικάζοντο αμέσως , ασφαλώς θα εσυμμορφούντο και οι πολλαπλασιασθέντες την 27ην και 28ην οπότε θα αποφεύγετο και ο φόνος του παιδιού μου . Διότι το να συμβεί ένα ατύχημα ημπορεί κανείς να ειπεί ότι είναι πράγμα αναπόφευκτον όταν όμως αυτά συμβαίνουν παρά τις υφιστάμενες δυνατότητες αποφυγής , τον λόγον και το έργον έχει ο εισαγγελεύς ίνα ενεργήσει αρμοδίως και τιμωρηθούν άπαντες οι εορτάσαντες δια τόσων εκτρόπων μέσων ώστε να προληφθεί εις το μέλλον ότι και εις εμέ συνέβη .

Μετά πολλής εκτιμήσεως .

Θεμιστοκλής Γ. Κρεκούκιας .

Για την ιστορία και μόνο ο Θεμιστοκλής Κρεκούκιας ήταν πολιτικά αντίπαλος προς την οικογένεια Σκιαδά .

(*)(*)Κωνσταντίνος Σκιαδάς

Οι εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 -οι τελευταίες ελληνικές εκλογές του Μεσοπολέμου – διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Δεμερτζή με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι κάλπες ανέδειξαν ισοδυναμία των δύο μεγάλων κομμάτων της εποχής, (Λαϊκό Κόμμα και Κόμμα Φιλελευθέρων), αποτέλεσμα που οδήγησε σε κυβερνητικό αδιέξοδο. Έτσι, ο Κωνσταντίνος Δεμερτζής σχημάτισε και πάλι κυβέρνηση, η οποία όμως έμεινε στην εξουσία για έναν περίπου μήνα, μέχρι τις 13 Απριλίου 1936, οπότε ο αιφνιδιαστικός θάνατός του, την διέλυσε. Ο βασιλιάς Γεώργιος τότε διόρισε Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Δεμερτζή Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος οδήγησε την χώρα στην δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936. Από την Τριφυλία εκλέγονται οι Καλατζάκος Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς με το κόμμα της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης και ο Σπέντζας Νικόλαος με το κόμμα των Ελληνοφρόνων του Ιωάννη Μεταξά . Ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους το 1902 υιός του Παναγιώτη Σκιαδά (1869) ανεψιός του Δημάρχου Γαργαλιάνων Νικολάου Σκιαδά του Κωνσταντίνου και αδελφός του δικηγόρου Σωτηρίου Σκιαδά (1912). Ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς σπούδασε στην Νομική Αθηνών και εργάστηκε ως δικηγόρος Ο παππούς Κωνσταντίνος Σκιαδάς ήταν στην επιτροπή συστάσεως και δημιουργίας της κώμης του Μαράθου το 1859 ,όπως είχαμε παρουσιάσει σε ανάλογη δημοσίευση . Ο Ιωάννης Μεταξάς σε αυτές τις εκλογές είναι υποψήφιος στης Κεφαλονιά και την Μεσσηνία και επέλεξε την έδρα της Κεφαλονιάς , έτσι εκλέγεται ο Τριφύλιος Νικόλαος Σπέντζας.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button