Τοπικά Νέα

Νέες εξελίξεις για το έργο ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων

Η Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 έκανε δεκτή προσφυγή δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας

Νέες εξελίξεις υπάρχουν για το έργο ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων καθώς η Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 έκανε δεκτή την προσφυγή δημοτικών συμβούλων της Τριφυλίας κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία είχε κρίνει νόμιμη την εγγραφή ιδίων πόρων για το συγκεκριμένο έργο σε τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, παρά την αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσφυγή 27/16-3-2023 που είχαν καταθέσει οι σύμβουλοι Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, Παναγιώτης Κατσίβελας, Ιωάννης Αδρακτάς, Ιωάννης Κατσούλας, Μαγδαληνή Καμπύλη – Ανδρινοπούλου και Σαράντος Κουκούμης κλπ (συνολικά 15 δημοτικοί σύμβουλοι), έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή του άρθρου 152 κάτι που σημαίνει πως η δημοτική αρχή Τριφυλίας θα πρέπει να αποσύρει το έργο της πλατείας από Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023, κάτι που άλλωστε είχε αναφέρει και ο δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλία για το Τεχνικό Πρόγραμμα στις 11 Μαΐου 2023, κ. Λεβεντάκης, ο οποίος είχε πει ότι μόλις εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 152 και αν είναι θετική για την αντιπολίτευση τότε θα αποσύρει την πλατεία από το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Να θυμίσουμε ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης ερωτηθείς για το τι θα πράξει σε περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 δικαιώσει τους προσφεύγοντες δημοτικούς συμβούλους για την πλατεία των Γαργαλιάνων είπε πως, “Είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω το νόμο. Ο κόσμος θα κρίνει αν έπρεπε να γίνει ή όχι, εγώ δεσμεύομαι εδώ ότι θα κάνω αμέσως αυτά που πρέπει. Θα στείλω χαρτί στο Πράσινο Ταμείο να αφαιρέσουν τα χρήματα και θα αφαιρεθούν και αυτά του δήμου, και τότε θα την κάνουμε την επόμενη πενταετία”.

 

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται ότι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά την αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας ένταξης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα τον Πράσινου Ταμείου δεν συνεπάγεται μόνο την είσπραξη από το Δήμο Τριφυλίας ποσοστού 60% του ποσού του προϋπολογισμού του έργου, αλλά οπωσδήποτε και την υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου ποσοστού 40% του προϋπολογισμού του έργου, ύψους 219.232 €, από ιδίους πόρους του Δήμου, σύμφωνα μάλιστα και με τον σχετικό Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για τα έτη 2021-2022» από το Πράσινο Ταμείο. Εξαιτίας αυτής της φύσης του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, είναι φανερό πως η συγκεκριμένη ένταξη του συγκεκριμένου έργου δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις αποδοχής χρηματοδότησης επιχορήγησης, επιδότησης προς Ο.Τ.Α. της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 72 ξ 1 του Ν. 3852/2010 -ούτε και στο άρθρο έκτο της Ω.Ν.Ω. της 22-8-2020, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020- αφού αυτόματα συνεπάγεται και σημαντική οικονομική υποχρέωση του Δήμου Τριφυλίας. Για αυτό ο συγκεκριμένος λόγος προσφυγής είναι βάσιμος, αφού συνακόλουθα υλικά αρμόδιο για την αποδοχή της συγκεκριμένης ένταξης παραμένει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας.Ετσι, το τελευταίο είχε αποφασιστική αρμοδιότητα για την λήψη της 25/2021 απόφασής τον. Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν ανακλήθηκε αργότερα εκείνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με άλλη σχετική ρητή μεταγενέστερη δική του συνολικά για το ίδιο θέμα, οι μεταγενέστερες αντίθετες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας στην 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου -τις οποίες επικαλείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην προσβαλλόμενη απόφασή του, στερούνται νόμιμου ερείσματος. Έτσι, πρέπει να ακυρωθεί συνακόλουθα και η 7497/28-2-2023 προσβαλλόμενη απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Τέλος, μετά την ευδοκίμηση τον προαναφερόμενου λόγον της κρινόμενης προσφυγής παρέλκει η εξέταση των υπόλοιπων λόγων της.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας, με την οποία απορρίφθηκε η 175714/5-12-2022 ειδική διοικητική προσφυγή τους κατά της 302/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας περί ανάκλησης της 280/2022 απόφασής της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας επί της 27/2-2-2023 προαναφερόμενης αίτησης των προσφευγόντων περί αναστολής εκτέλεσης της 302/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, και της 177640/18-1-2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας. Να διαταχθούν οι προσφεύγοντες, ο Δήμος Τριφυλίας, και ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας να διαβιβάσούν στην Επιτροπή μας οπωσδήποτε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που θα εκδοθεί επί της 27/2-2-2023 προαναφερόμενης αίτησης των προσφενγόντων περί αναστολής εκτέλεσης της 302/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, και της 177640/18-1-2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/ Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας.».

Τέλος, σε άλλη απόφασή της η Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ομόφωνα ανέβαλε την εξέταση της 14/16-2-2023 προσφυγής των δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας, Ευστάθιου Ανδρινόπουλου, Παναγιώτη Κατσίβελα, Ιωάννη Αδρακτά, Ιωάννη Κατσούλα, Μαγδαληνής Καμπύλη-Ανδρινοπούλου, κατά της 177640/18-1-2023 απόφασης τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας, με την οποία απορρίφθηκε η 175714/5-12-2022 ειδική διοικητική προσφυγή τούς κατά της 302/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας περί ανάκλησης της 280/2022 απόφασής της, η οποία αφορούσε τον επανακαθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων”, σύμφωνα με την εισήγηση και για τούς λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. Διατάσσει τούς προσφεύγοντες, τον Δήμο Τριφυλίας, και τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας να διαβιβάσουν στην Επιτροπή του άρθρου 152 οπωσδήποτε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που θα εκδοθεί επί της 27/2-2-2023 προαναφερόμενης αίτησης των προσφευγόντων περί αναστολής εκτέλεσης της 302/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, και της 177640/18-1-2023 απόφασης τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας.

Σχετικά Άρθρα

5 Σχόλια

  1. Λεβε, οφειλεις να βγεις, να ζητησεις συγγνωμη και αν τιμας τα παντελονια σου, να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ…Ειναι η πολλοστη φορα που φερνεις σε αδιεξοδο το Δημο. Εν τω μεταξυ με ολες αυτες τις δουλειες χρεωνεις με υπερογκα ποσα εμας τους Πολιτες. ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΑΝ εισαι μαγκας και λεβεντης οπως λες…

  2. Μεγάλη νίκη της Αντιπολίτευσης. Μια αντιπαράθεση με τα γνωστά προβλήματα, έλαβε τέλος με δικαστική απόφαση. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αποφασίζουν και οι νόμοι υπερισχύουν.. Εκτεθειμένη η Αποκεντρωμένη ,η οποία λειτούργησε πολλές φορές για το ίδιο θέμα, περιφρονώντας την απόφαση του υπερκειμένου οργάνου.Άμεση συμμόρφωση στην απόφαση. Τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου να διατεθούν για ήπιες παρεμβάσεις στην πλατεία και όχι να επιστραφούν.

  3. Τι; Και εγώ που θα πλένω τα ποδια μου πριν το Τζαμί;

    Μητσοτάκη φτιάξε βρύσες για να πλενόμαστε κάθε Παρασκευή. Ειδάλλως δεν σε ξαναψηφίζω.

  4. Αφήστε τις πλατείες και πιάστε τα σχολεία που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη διότι τι θέλουμε μωσαϊκό στις πλατείες ή μορφωμένους μελλοντικούς πολίτες;!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button