Αθλητικά

Ο κανονισμός μεταγραφών στο μπάσκετ για τη νέα σεζόν

Τον κανονισμό εγγραφών – μεταγραφών παικτών για τη σεζόν 2019-2020 ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του μπάσκετ.

Ετσι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών , μεταγραφών προσωρινής διάρκειας η μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κλπ ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου.

Σημαντικά στοιχεία

Ελεύθερη Μεταγραφή: Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή οποιουδήποτε αθλητή, με τη συγκατάθεση του σωματείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μεταγραφής από την αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, πρέπει να συνοδεύεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που ανήκει ο αθλητής και η οποία συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο μεταγραφής , στην οποία να αναφέρεται το όνομα του αθλητή και το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση μεταγραφής απορρίπτεται.

Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας: Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να παραχωρεί σε άλλο, αθλητές της δύναμής του προσωρινά και για μια η και περισσότερες αγωνιστικές

περιόδους. Οι αθλητές που αποδέχονται τον τρόπο αυτής της μετακίνησης, δεν υπόκεινται σε περιορισμό ηλικίας. Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. Στον αθλητή που επιστρέφει, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση μετεγγραφής για τον ίδιο λόγο στο ίδιο ή άλλο σωματείο. Αθλητής πού έχει παραχωρηθεί με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας για περισσότερες από μία αγωνιστικές περιόδους μπορεί με συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο είχε παραχωρηθεί να επιστρέψει στο αρχικό του σωματείο μέσα στην περίοδο των μεταγραφών.

Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου: 1. Αθλητής που διανύει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας του, εφόσον ανήκει ή ανήκε για τουλάχιστον οκτώ (8 ) αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη6

συγκατάθεση του σωματείου του συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος που είχε παραχωρηθεί ενδιάμεσα σε άλλο σωματείο με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας .

Σε περίπτωση που ο αθλητής παραμείνει και μετά την παρέλευση των άνω περιόδων, στο ίδιο σωματείο, τόσο το σωματείο του όσο και ο ίδιος αθλητής υποχρεούνται με κοινή δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Ε.Ο.Κ. να καθορίζουν το χρόνο παραμονής του αθλητή στο σωματείο.

Στις περιπτώσεις όμως, που δεν τηρηθεί η άνω διαδικασία, δεν χάνεται το δικαίωμα του αθλητή να μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του σε επόμενη ή επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Γενικές διατάξεις

1. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά μόνο δέκα (10) αθλητές από οποιαδήποτε αιτία .

2. Τα σωματεία όλων των κατηγοριών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν με την διαδικασία της μεταγραφής η της αποδέσμευσης δύο αθλητές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο όριο των δέκα μεταγραφών.

3. Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει με μεταγραφή η αποδέσμευση δύο (2) μόνο αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30 ο έτος της ηλικίας τους στην μεταγραφική περίοδο του 2019-20

περιλαμβάνοντας όσους αθλητές έχουν γεννηθεί το 1988 και πριν. Το ΔΣ της ΕΟΚ δύναται με απόφαση του να καθορίζει τους όρους κ τις προϋποθέσεις της απόκτησης με μεταγραφή 3ου αθλητή άνω των 30 ετών.

4. Καλαθοσφαιριστής που εντάσσεται σε αθλητικό σωματείο μετά την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου λόγω οποιασδήποτε μεταγραφής αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής του στους αγώνες από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Από την ρύθμιση της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στα μητρώα της ΕΟΚ , ως νέοι καλαθοσφαιριστές.

5. Η θητεία της Επιτροπής Μεταγραφών λήγει με την έναρξη των πρωταθλημάτων των Εθνικών Κατηγοριών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ο.Κ .Για το επόμενο διάστημα και μέχρι τον

ορισμό της νέας επιτροπής Μεταγραφών οι αιτήσεις μεταγραφών θα κρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ της ΕΟΚ Ομάδες Κ.Α.Ε. και αθλητικών σωματείων όλων των Εθνικών και Τοπικών πρωταθλημάτων υποχρεούνται στην υλοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους έναντι των καλαθοσφαιριστών/τριών τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με

αμετάκλητες αποφάσεις της Ε.Ε.Ο.Α.Κ. για τα πρωταθλήματα της Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και των πολιτικών δικαστηρίων για τα πρωταθλήματα όλων των άλλων Κατηγοριών.

Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υποχρέωσης, η υπαίτια ομάδα Κ.Α.Ε. ή αθλητικού σωματείου στερείται του δικαιώματος απόκτησης καλαθοσφαιριστών/τριών με τη διαδικασία των κάθε είδους μεταγραφών, για όσο διάστημα διαρκεί η παραβατική του πράξη.

Αριθμός αθλητών

Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να έχει στη δύναμή του είκοσι πέντε (25) αθλητές ή είκοσι (20) αθλήτριες, γεννηθέντες-είσες έως το 2001 κατ ́ ανώτατο όριο και απεριόριστο αριθμό εφήβων, παίδων, νεανίδων και κορασίδων.

3. Η μη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου αθλητών, που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, παρέχει το δικαίωμα της συμπλήρωσής του, με αθλητές ή αθλήτριες, που γράφονται, για πρώτη φορά ή επανεγγράφονται ή που αποκτούνται από αποδέσμευση, τους τελευταίους, όμως, μέσα στην ειδική, γι ́ αυτούς χρονική περίοδο, που καθορίζεται με τον κανονισμό μετεγγραφών

2. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία.

3. Απαγορεύεται η καθ ́ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή καλαθοσφαιριστή που έχει μείνει ελεύθερος, στη δύναμη σωματείου, μετά την έναρξη των διαφόρων Πρωταθλημάτων, εκτός αν τούτο προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Χρονικό διάστημα μετεγγραφών

1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών , μεταγραφών προσωρινής διάρκειας η μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κλπ ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών (άνω των 18 ετών ) , ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου. Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής

περιόδου. 3. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος (π.χ. Διεξαγωγή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων), αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του, μέχρι πέρατος των υποχρεώσεών του.

4. Κατά πάσα περίπτωση η Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από σοβαρούς τεχνικούς λόγους, με την κατ ́ έτος εκδιδόμενη από την Ομοσπονδία σχετική εγκύκλιό της.

5. Η προθεσμία μεταγραφών – εγγραφών αλλοδαπών αθλητριών, προκειμένου για ομάδες Α1 Εθν. Κατηγορίας, λήγει 48 ώρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας .

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.