Τοπικά Νέα

Προσωρινός ανάδοχος για το Open Mall Κυπαρισσίας με μεγάλη έκπτωση

Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίαςσε πρόσφατη συνεδρίασή της κλήθηκε να αποφασίσει για την Έγκριση του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)», προϋπολογισμού 1.403.995 ευρώ με ΦΠΑ., που αφορούσε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά».

Σύμφωνα με το πρακτικό, ως προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 52,65%. Ωστόσο η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, όπως ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα που προτείνεται ως προσωρινός ανάδοχος, εντός ορισμένης προθεσμίας δέκα (10) ημερών, να δώσει εξηγήσεις-πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που προτείνει στην προσφορά του για τις εργασίες του έργου, καθώς η προσφορά του θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή, σε σχέση με τις εργασίες που περιλαμβάνει το εν λόγω έργο.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αρχικά 7 οικονομικοί φορείς, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορές «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν είχε υποβάλει ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με αποτέλεσμα η προσφορά του να μη γίνει αποδεκτή κι άρα ο εν λόγω οικονομικός φορέας να αποκλεισθεί από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε αποδεκτές τις προσφορές των υπολοίπων έξι (6) συμμετεχόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη και σύμφωνα με τη
διακήρυξη:

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης η Σταματία Αλεξοπούλου επισήμανε:«Έχω πει και επαναλαμβάνω ότι το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Κυπαρισσία είναι ένα έργο το οποίο η παράταξή μας ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ κι ο επικεφαλής μας κ. Παν. Τσίγγανος στηρίζει και προωθεί από τότε που ξεκίνησε ως ιδέα από το 2017 και 2018. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίγγανος μετά την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής το έφερε στην επιφάνεια και στον δημόσιο διάλογο με ερωτήσεις του στην Οικ. Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ρώτησα στη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής με θέμα την έγκριση της μελέτης στις 26/01/2021 εάν με την μελέτη αυτή όπως εμφανίζεται τώρα – γιατί διαφέρει από την αρχική εξ όσων πληροφορούμαι – συμφωνεί ο συνδικαιούχος δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος με το Επιμελητήριο. Ρώτησα τι θα γίνει στην οδό 25ης Μαρτίου με την πιάτσα των ΤΑΞΙ. Τι σκοπεύετε να κάνετε; Τί προβλέπεται στην μελέτη και εάν σκοπεύετε να μεταφέρετε αλλού την πιάτσα ΤΑΞΙ. Από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη υπό τον όρο ότι θα υποβάλετε στην Υπηρεσία λεπτομερή έκθεση με φωτογραφίες και χρωματική πρόταση για τα κελύφη παλαιών κτιρίων στην περιοχή του έργου. Ψηφίζω ΥΠΕΡ της εισήγησης στο σημερινό θέμα προκειμένου να κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος να δώσει εξηγήσεις-πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που προτείνει στην προσφορά του για τις εργασίες του έργου. Τονίζω όμως εάν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή δια της τεχνικής υπηρεσίας ζητά εξηγήσεις-πληροφορίες για την προσφορά προσωρινού αναδόχου και το σημειώνω επειδή αυτό θα πρέπει – εφόσον ο νόμος δίνει το δικαίωμα – να γίνεται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Όμως πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος να δώσει εξηγήσεις-πληροφορίες για την προσφορά του – που είπα ότι ψηφίζω ΥΠΕΡ της εισήγησης – εκφράζω επιφύλαξη για την διαδικασία που προηγήθηκε ως προς την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν μας παρασχέθηκε πλήρης ενημέρωση και ως εκ τούτου δεν γνωρίζω αναλυτικά όλα τα στοιχεία και δεδομένα των προσφορών. Ελπίζω η Επιτροπή Διαγωνισμού να τα εξέτασε όλα αναλυτικά και η εισήγησή της να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και καθυστερήσεις με ενδεχόμενες πρόσφυγες και ακυρώσεις. Το τονίζω αυτό γιατί διάβασα στα ΜΜΕ ότι με την Προμήθεια Ασφαλτικών η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ακύρωσε απόφαση της Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίναμε εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για προσωρινό ανάδοχο, για λόγους ουσιώδους παράλειψης και μη συμμόρφωσης στους όρους της Διακήρυξης της Προμήθειας. Κάνω πάλι έκκληση προς την Δημοτική Αρχή, τις υπηρεσίες του Δήμου, τον Εμπορικό Σύλλογο με το Επιμελητήριο να φροντίσουν για το έργο με προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με διαφάνεια και αναλυτική ενημέρωση για κάθε υποέργο αιρετών Δήμου και Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, συλλογικών φορέων και κατοίκων. Ως παράταξη έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι θέλουμε να γίνει το έργο στην πόλη και να γίνει σωστά. Να λύσει προβλήματα και όχι να δημιουργήσει περισσότερα και να υλοποιηθεί στους συμβατικούς του χρόνους».

Ο Γιάννης Μερκούρης στην τοποθέτησή του είπε: «Ποιο ποσοστό έκπτωσης δημιουργεί προβληματισμό και ανησυχίες; Έχουν συμβασιοποιηθεί έργα με μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης χωρίς να υπάρξουν προβλήματα στην καλή εκτέλεση του έργου. Οι εκπτώσεις των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν αποκλίνουν πολύ μεταξύ τους. Έχω πολλές φορές δηλώσει ότι, για το κάθε έργο, όταν παρακολουθείται από τον επιβλέποντα μηχανικό και την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, οι εκπτώσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα στην ποιότητά του. Ψηφίζω ΥΠΕΡ».

Η Ο.Ε. Τριφυλίας απόφάσισε ομόφωνα να προσκαλέσει τον προτεινόμενο ως προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ», όπως υποβάλει εξηγήσεις-πληροφορίες για τις τιμές που προτείνει στην οικονομική προσφορά του, για τις εργασίες του έργου και πιο συγκεκριμένα, οι εξηγήσεις
πληροφορίες να αφορούν:

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής

Το κόστος των χρησιμοποιούμενων υλικών σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την ποιότητά τους. Ειδικότερα να ληφθούν υπόψη:
1. Η σχέση αποδοτικότητας – κόστους, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά, όπως ο κύκλος ζωής
των υλικών, η προσαρμογή τους στις τοπικές συνθήκες κ.α.
2. Οι τυχόν εθνικές διατάξεις που καθορίζουν τιμές σε συγκεκριμένα αγαθά.
3. Οι διατάξεις, εθνικές και κοινοτικές, περιβαλλοντικού δικαίου. 

Το κόστος εργασίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις κείμενες διατάξεις εργατικού δικαίου (συλλογικές συμβάσεις κ.α.), με προσκόμιση αποδεικτικών συμμόρφωσης σε αυτές καθώς και στις διατάξεις ασφαλιστικού δικαίου.
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου. Να παρατίθεται με διεξοδικό τρόπο το «Σχέδιο Υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης» και οι τεχνικές λύσεις που επιλέχθηκαν έτσι ώστε αυτές να αιτιολογούν τη χαμηλή προσφορά. Επίσης να εξηγείται, η ύπαρξη τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου π.χ. εύκολη πρόσβαση σε υλικά που χαμηλώνει το κόστος, τυχόν ελαχιστοποίηση κόστους
μεταφοράς, αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα όπου η επιλεχθείσα λύση συνέτεινε στη μείωση
του κόστους και του χρόνου κατασκευής, τυχόν συνθήκες που μειώνουν τα σταθερά ή τα μεταβλητά
έξοδα του αναδόχου.
γ) την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προσφέρων

Σε περίπτωση εφαρμογής πρωτότυπων μεθόδων και πρακτικών στην κατασκευή και τη συνεπαγόμενη
δυνατότητα μείωσης του κόστους του έργου, να επεξηγείται σε τι συνίσταται η πρωτοτυπία και η
συμβατότητα αυτής με τα τεύχη της σύμβασης και πως ενσωματώνεται στο σχέδιο υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. Οι πληροφορίες – εξηγήσεις του προτεινόμενου προσωρινού μειοδότη θα πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης προς αυτόν.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αξιολογηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω Διαγωνισμού και σε συνεννόηση με τον προσφέροντα και μετά από γνωμοδότησή τους προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα ληφθεί απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» και ανάδειξή του ή όχι σε προσωρινό μειοδότη.


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.