Τοπικά Νέα

Πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Τριφυλίας

gimnas_3


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε ωριαία αποζηµίωση, συνολικά πέντε (5) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατηγορίας ΠΕ, για την λειτουργία των προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» και συγκεκριµένα για τα γενικά προγράµµατα: α) Παιδί και Αθλητισµός β) Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία γ) Άσκηση στην τρίτη ηλικία δ) Άσκηση ενηλίκων ε) Άθληση και Γυναίκα ζ) Άσκηση στην προσχολική ηλικία και ειδικό πρόγραµµα Άσκηση ΑΜΕΑ 1.

 Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης

ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση κλπ).

2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ − ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

 • Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
 • Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
 • Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:

Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά  στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(9)Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

 είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το

αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται µε το παρακάτω σύστηµα κριτηρίων:

Τυπικά προσόντα

 • Βασικό πτυχίο: βαθµός πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία.
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 µονάδες – ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα). Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δυο κατηγορίες µεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγησή τους.

 όριο εµπειρίας θα είναι 50 µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο µε µηνιαίο

σύνολο ωρών 120 οι µονάδες υπολογίζονται ως εξής: Αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120

Για την εύρυθµη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψήφιους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) Χ 0,05 µονάδες. Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια

 • Πολυτεκνία ( Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες – ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 µονάδες)
 • Ανήλικα τέκνα (0,3 µονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια: (0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική µέριµνα).

Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Λοιπά απαιτούµενα προσόντα

 • Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα
 • ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των ΑΕΙ λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών, ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.)

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη: (ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα) σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο.

Οι Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

 1. Στα Π.Α.γ.Ο προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωµα να εργασθούν ως τη συµπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς.
 2. Η ωριαία αποζηµίωση θα ανέρχεται στο ποσό 6,35 ευρώ (µεικτές αποδοχές) για τα γενικά προγράµµατα και 7,15 ευρώ (µεικτές αποδοχές) για τα ειδικά προγράµµατα.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ

Η διάρκεια κάθε µονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των µονάδων άθλησης είναι 3 φορές την εβδοµάδα, σε διαφορετικές ηµέρες η κάθε µία.

 να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του ∆ήµου Τριφυλίας.

− Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νοµού.

5.

 συνοδευόµενη από τα απαραίτητα

δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στη µε αρ. 187200/13385/1259/891 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1774/τ.Β΄/17-06-2016 στα γραφεία του Φορέα µας (∆/νση: Μυρέικα,

Κυπαρισσία, υπ’ όψιν κα. Σκλάβου Ελπίδα, τηλ: 2761022255)

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.