Τοπικά Νέα

Τεχνικούς συμβούλους για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας παίρνει ο Δήμος Τριφυλίας

Για την ανάθεση σε τεχνικούς συμβούλους, για την υποβοήθηση της Τεχνικής του Υπηρεσίας αλλά και για την υποστήριξη στην ολοκλήρωση προτάσεων για έργα του δήμου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της.

Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα που αφορούσε τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ανάθεσης σε σύμβουλο της γενικής υπηρεσίας παροχής συμβουλών, σε θέματα σχεδιασμού υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας, για την ωρίμανση φακέλου σχετικά με την υποβολή πρότασης για το έργο «Ανάπλαση της πλατείας της Δ.Ε. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας» και υποβολής αυτής στο νέο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα έργων, δράσεων και αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» (ΦΕΚ Β’ 1386/14-04-2020) προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε έγγραφο του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη προς την Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, ο Δήμος Τριφυλίας ως δικαιούχος έχει την ικανότητα να υποβάλει στα χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΦΕΚ Β’ 1386/14,04,2020 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του νέου Προγράμματος έργων, δράσεων και αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, Αντώνης Τρίτση, που αφορά δημόσιες επενδύσεις) πρόταση με τίτλο έργου: «Ανάπλαση της πλατείας της Δ.Ε. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας». Η χρηματοδότησης του έργου θα καλυφθεϊ στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης. Ο σύμβουλος θα υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας με την παροχή υπηρεσιών για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που θα πρέπει να περιληφθούν στον φάκελο της πρότασης: περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, περιγραφή του έργου, τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προτεινόμενου έργου, εκτίμηση των Θετικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση και λειτουργία του έργου, αδειοδοτήσεις, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, υποστηρικτικές και τεχνικές εκθέσεις, υποβολή διευκρινήσεων-συμπληρωματικών εγγράφων για τη διενέργεια προσαρμογών της πρότασης, φυσικά αντικείμενο, οικονομικό αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα. Η προτεινόμενη πρόταση για τον Δήμο Τριφυλίας αφορά σε Ολοκληρωμένο έργο για την ανάπλαση της πλατείας της Δ.Ε. Φιλιατρών και γενικότερα για την λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της.

Όσον αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ανάθεσης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σε Τεχνικό Σύμβουλο της υποστήριξης-υποβοήθησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ» (πλέον Φ.Π.Α.), σε έγγραφο του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη προς την Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας αναφέρονται τα εξής: Αγαπητοί Κύριοι, Θέτω υπόψιν τον σώματος την ανάγκη έξι (6) μηνών υποστήριξης – υποβοήθησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο με επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που αφορούν τεχνικά Θέματα. Αναλυτικότερα: ο σύμβουλος, θα υποβοηθήσει σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων του την υπηρεσία και κυρίως σε θέματα που αφορούν, σημαντικά έργα ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους

• Ενημέρωση και υποστήριξη μέσω των στελεχών του συμβούλου, στη συμπλήρωση των υποβαλλόμενων μηνιαίων δελτίων δαπανών και δελτίων παρακολούθησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

  • Υποστήριξη της υπηρεσίας σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη κάθε έργου που υλοποιούν.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ειδικών θεμάτων, όπως επισήμανση προβλημάτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε έργου (π.χ διοικητικές αδυναμίες, τεχνικές ατέλειες κλπ) και διαμόρφωση προτάσεων εναλλακτικών λύσεων.
  • Υποστήριξη στην αποτύπωση και εισαγωγή των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΟΠΣ.
  • Υποστήριξη για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων. ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας για την άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για διάρκεια έξι (6) μηνών. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες με τις οποίες έχει επιφορτισθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισής των, δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για μη ενεργοποίηση της δυνατότητας την οποία παρέχει η σχετική νομοθεσία για την εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ότι η έξι (6) μηνών παρουσία συμβούλου είναι αναγκαία στην παρούσα φάση.

Επιπλέον, στο θέμα σχετικά με την έγκριση ανάθεσης σε σύμβουλο της παροχής υπηρεσιών γα την υποστήριξη της υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) – Μελέτη σκοπιμότητας του Δήμου Τριφυλίας» προυπολογισμου 20.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Δημάρχου ο σύμβουλος, θα υποστηρίξει σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων του τον Δήμο:

-στην επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εφαρμογής (Δήμος Τριφυλίας)

-στην μελέτη εφαρμογής με βάση τις αρχές των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας στην περιοχή εφαρμογής (Δήμος Τριφυλίας)

-στον κατάλογο έργων που προσιδιάζουν για την περιοχή και άπτονται του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

-στις πηγές χρηματοδότησης των έργων ΠΟΙ) θα υποδειχθούν από το ΣΒΑΚ

Αντιδρά η αντιπολίτευση

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος, και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Γιάννης Μερκούρης μελετώντας τις εισηγήσεις του Δημάρχου προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση των εν λόγω απευθείας αναθέσεων, διαπίστωσε ότι:

Η εισήγηση του Δημάρχου τεκμηριώνει την ανάγκη απευθείας ανάθεσης προκειμένου να υποβληθεί από το Δήμο Τριφυλίας πρόταση χρηματοδότησης της ανάπλασης της πλατείας της Δ.Ε. Φιλιατρών μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠΕΣ. Το εν λόγω πρόγραμμα όμως δεν έχει ενεργές προσκλήσεις για αντίστοιχα έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμαρχος προτίθεται να αναθέσει τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας των Φιλιατρών χωρίς κανείς να γνωρίζει τις απαιτήσεις ή τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ούτε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες.Όλα αυτά ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου για τις όποιες επιλογές.

Η εισήγηση του Δημάρχου για την ανάθεση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σε Τεχνικό Σύμβουλο της υποστήριξης-υποβοήθησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας τεκμηριώνει την ανάγκη απευθείας ανάθεσης της εν λόγω μελέτης, προκειμένου να βοηθήσει ο σύμβουλος στην διαδικασία υποβολής και παρακολούθησης δράσεων στο ΕΣΠΑ μέσω του ΟΠΣ και γενικά την υποστήριξη των «αδυναμιών» της υπηρεσίας. Όμως η Τεχνική Υπηρεσία έχει επιτυχώς υποβάλει πολλές προτάσεις σε προγράμματα χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, χρησιμοποιώντας το ΟΠΣ ή άλλα συστήματα. Οι όποιες αδυναμίες προέκυψαν από την συστηματική προσπάθεια του Δημάρχου να αποδυναμώσει και να υποβαθμίσει την Τεχνική Υπηρεσία.

Η εισήγηση του Δημάρχου για την ανάθεση σε σύμβουλο της παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) – Μελέτη σκοπιμότητας του Δήμου Τριφυλίας» αναφέρεται σε υποστήριξη της υπηρεσίας για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Όμως η μελέτη ΣΒΑΚ ενός Δήμου σε καμία περίπτωση δεν είναι μία μελέτη σκοπιμότητας, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, ενώ το αντικείμενο της υπηρεσίας που ζητείται συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα της μελέτης ΣΒΑΚ. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μελέτη 30.000 ευρώ εκτιμάται στις 24.800 ευρω !!!!!

Επιπλέον, και για τις  τρεις εισηγήσεις έχω να παρατηρήσω:

  1. Δεν συνοδεύονται από την απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από την οποία να προκύπτει ότι αδυνατεί να προβεί στις απαιτούμενες μελέτες και υπηρεσίες. Και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μάλλον αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
  2. Οι εισηγήσεις επικαλούνται την αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων μελετών, αλλά προφανώς δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του ο Δήμαρχος ότι η Διαχειριστικής Επάρκεια του Δήμου Τριφυλίας (κυρίως) καλύπτει και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ακόμα και αν ο Δήμος δεν είχε Τεχνική Επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 44 του Ν.4412/2016, από το ίδιο άρθρο προβλέπονται οι διαδικασίες που μπορεί να προβεί ο Δήμος προκειμένου να υλοποιήσει μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (γεγονός το οποίο δεν ισχύει για το Δήμο μας).
  3. Είναι απορίας άξιο πως προέκυψαν αναθέσεις διαφορετικής χρονικής διάρκειας διαφορετικού όγκου εργασιών και διαφορετικού αντικειμένου, να προϋπολογίζονται όλες στο όριο της απευθείας ανάθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μελέτη προϋπολογισμού 30.000,00 € (ΣΒΑΚ) εκτιμήθηκε στις 24.800,00 €!!!, ενώ δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση του πως προέκυψαν αυτές οι προεκτιμήσεις των αμοιβών.
  4. Οι εισηγήσεις δεν τεκμηριώνονται από πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας και δεν είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Γίνεται επίκληση του άρθρου 27 του Ν.4412/2106, το οποίο αναφέρεται σε ανοικτές διαδικασίες, ενώ οι εισηγήσεις αναφέρονται σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.

  1. Γίνεται στις εισηγήσεις επίκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή ενεργές προσκλήσεις και είναι άγνωστο πότε θα ανακοινωθούν σχετικές με τις προτεινόμενες αναθέσεις.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους οι προτεινόμενες αναθέσεις δεν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και τις ΚΑΤΑΨΗΦΊΖΩ και για μια φορά ακόμη κάνω έκκληση στο Δήμαρχο να αποκαταστήσει κλίμα ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας και συνεργασίας με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η νοσηρή αυτή κατάσταση είναι εις βάρος του Δήμου και των συμφερόντων όλων μας.

Σχετικά Άρθρα

Ενα Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button