Οικονομία

Ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο – Τι αλλάζει στην αγορά αυτοκινήτου

Φορολογικές απαλλαγές σε εταιρικά αυτοκίνητα και κατάργηση της εισφοράς 0,6% αλλά και του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης στους πολύτεκνους.

Ψηφίστηκε το βράδυ της Παρασκευής το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές στο κόστος χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων για τους χρήστες, τις φορολοαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις που θα εκμισθώνουν για τους υπαλλήλους τους εταιρικά αυτοκίνητα με Αξίες Λιανικής προ Φόρων έως 40.000 ευρώ και εκπομπές CO2 έως 50 γραμμάρια και την κατάργηση του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης στα ΙΧ των πολυτέκνων.

Ωστόσο έλαμψε διά της απουσίας της η σχετική τροπολογία που αφορά στις αλλαγές του Τέλους Ταξινόμησης που θα έθετε ένα τέλος στις εισαγωγές από «σαπάκια» και θα μείωνε τους δασμούς στα καινούρια αυτοκίνητα αλλά και και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα με μικρές ηλικίες.

Δυστυχώς οι αλλαγές του τρόπου υπολογισμού του Τέλους Ταξινόμησης το οικονομικό επιτελείο θεώρησε ότι είναι πολύ μεγάλες για να περάσουν σε τροπολογία και θα την καταθέσουν στην Βουλή στις αρχές του 2020 σε νέο νομοσχέδιο.

Άλλωστε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να έχει αλλάξει όλους τους συντελεστές και τα ποσά στα Τέλη Κυκλοφορίας που υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 καθώς η έλευση του νέου πρότυπου μέτρησης WLTP αυξάνει κατά πολύ τις εκπομπές CO2 όλων των αυτοκινήτων και κατ’ επέκταση και τα Τέλη Κυκλοφορίας τους αλλά και το Τέλος Ταξινόμησης.

Με αυτά τε δεδομένα οι αλλαγές τόσο στο Τέλος Ταξινόμησης όσο και στα Τέλη Κυκλοφορίας πρέπει να έχουν νομοθετηθεί το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 καθώς από την 1η Μαρτίου τίθεται σε ισχύ το πρότυπο WLTP που αλλάζει τις εκπομπές CO2 σε όλα τα καινούρια αυτοκίνητα.

Τώρα όσον αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν αιτηθεί να υπαχθούν στο Ιστορικό Τέλος Ταξινόμησης μάλλον θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής και οι ιδιοκτήτες τους θα περιμένουν κάποιους επιπλέον μήνες για να εκτελωνιστούν τα οχήματά τους…

Τι άλλαξε το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε

Εκπτώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων που εκμισθώνουν οχήματα χαμηλών ρύπων προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στο βράδυ της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο φορολογικό νομοσχέδιο για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 Ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30%.

Επίσης όσες επιχειρήσεις εγκαταστήσουν κει λειτουργούν δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30%.»

Ωστόσο το οικονομικό επιτελείο αύξηση την Αξία Λιανικής προ Φόρων στις 17.000 ευρώ από 12.000 ευρώ  για εταιρικά οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Με λίγα λόγια οι πωλητές αλλά και άλλοι εργαζόμενοι ομίλων που δικαιολογούν τη χρήση εταιρικού οχήματος θα μπορούν να αποκτήσουν κάποιο όχημα με Αξία Λιανικής προ Φόρων 17.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2020 χωρίς να επιβαρύνονται φορολογικά!

Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

Στην παράγραφο 2 ορίζεται πλέον ότι η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 14.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

β) για ΛΤΠΦ από 14.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

ε) για ΛΤΠΦ από 25.001έως 30.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

στ) για ΛΤΠΦ πλέον των 30.001 ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

ί) 0-2 έτη καμία μείωση

  1. ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)

iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

ίν) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

Άρθρο 14

Τροποποίηση άρθρου 24 ΚφΕ για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς

1.Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) ή κατά την έννοια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) του ν. 4308/2014.

2.α. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, η κατηγορία «Μέσα μεταφοράς ατόμων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g C02/km»

β. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «25%».

γ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CC^/km » και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «20%».

δ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, η κατηγορία «Μέσα Μεταφοράς Εμπορευμάτων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CCh/km»

ε. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων», και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «20%».

στ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g C02/km», και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «15%».

ζ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «15%».

η. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g C02/km» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «10%».

Τέλος στο «χαράτσι» 0,6%

Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και συνεπώς λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς περιλαμβάνεται σε σχετικό άρθρο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Να υπενθυμίσουμε πως οι συμβάσεις Leasing απαλλάσσονταν της εισφοράς ωστόσο με τροπολογία που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2019 άλλαξαν τα δεδομένα.

Ειδικότερα στο νόμο 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α / 24.04.2019) επεκτάθηκε η επιβολή της εισφοράς του άρθρου 1 του Ν.128/1975 στις εταιρείες Leasing, επιβαρύνοντας χιλιάδες επιχειρήσεις που είχαν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με 0,6% φόρο (επιβάλλεται από τον Ιούνιο). Όσες επιχειρήσεις επέλεξαν αυτή τη μορφή χρηματοδότησης, είδαν το κόστος τους να ανεβαίνει σημαντικά και τα σχέδιά τους να βγαίνουν εκτός πλάνων. Αυτή η διάταξη καταργείται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο ώστε να μη επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις…

Kαταργήθηκε ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στους πολύτεκνους

Τέλος στην καταβολή Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης για τους πολύτεκνους φέρνει η νέα φορολογική νομοθεσία. Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική τροπολογία και ειδικότερα στο άρθρο 5: «Με τη διάταξη προτείνεται, για λόγους φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δημογραφικής πολιτικής, η εξαίρεση των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πολύτεκνων οικογενειών από τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, όπως έχει ήδη προβλεφθεί για τα άτομα με αναπηρία. Δεδομένου ότι τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μεταφοράς άνω των 6 ατόμων είναι συνήθως με κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., βαρύνονται με Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης και οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες χρησιμοποιούν εξαθέσια και άνω αυτοκίνητα, λόγω των οικογενειακών αναγκών μεταφοράς και όχι για όλους πολυτέλειας.»

Πως υπολογίζεται ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα αυτοκίνητα

Ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης και ειδικότερα για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος πολυτελείας ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο διαβίωσης). Για τα αυτοκίνητα από 2.501 κυβικά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί του τεκμηρίου διαβίωσης. Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Η παλαιότητα των οχημάτων μετρά, και εδώ, από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του οχήματος και όχι από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

newsauto.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button