Πελοπόννησος

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για αιολικά στην Πελοπόννησο

Πράσινο φως έλαβε ακόμα μια επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Λακωνία και Αρκαδία.

Αναλυτικά πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία 3 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 45 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, στις θέσεις ΕΛΑΤΙΑΣ-ΜΑΖΑΡΑΚΙ, ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΡΙΑ και ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το έργο έλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οδεύει προς κατασκευή.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΤΟΠΑΖ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 ΜΙΚΕ

Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία τριών Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 45 MW.

Οι ΑΣΠΗΕ αποτελούνται από συνολικά δεκατρείς ανεμογεννήτριες ισχύος 3,0 MW, 3,45 MW, 4,2 MW και 4,5 MW, τύπου V136-3,0 MW, V136-3,45 MW, V136-4,2 MW και V136-4,5 MW αντίστοιχα κλάσης IEC-IIIA, IIB/IIIA, IIB/IEC S, IIB της εταιρείας VESTAS.

Τα έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι επιγραμματικά τα εξής:

  1. ΑΣΠΗΕ αποτελούμενος από 4 Α/Γ (4 x 3,45 MW) στη θέση «Ελατιάς – Μαζαράκι» της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκατεστημένης ισχύος 13,8MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,8MW.
  2. ΑΣΠΗΕ αποτελούμενος από 6 Α/Γ (6 x 3,00 MW) στη θέση «Κουτσουβέρια», της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκατεστημένης ισχύος 18MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18MW.
  3. ΑΣΠΗΕ αποτελούμενος από 3 Α/Γ (2 x 4,5 MW + 1 x 4,2 MW) στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Παλαιόπυργος», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκατεστημένης ισχύος 13,2MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,2MW.

Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα γίνει εντός των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ πολυγώνων. Για την κατασκευή του έργου θα διαμορφωθούν δρόμοι για την πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των διαφόρων μερών των Α/Γ (πύργος, πτερύγια, άτρακτος, κ.ά.), καθώς και για την πρόσβαση ανυψωτικών οχημάτων απαραίτητων για την εγκατάσταση των ΑΣΠΗΕ.

Για την χάραξη των οδών λήφθηκε κάθε δυνατή μέριμνα, ώστε τα έργα να προσαρμόζονται στο ανάγλυφο του εδάφους και να μην υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στο τοπίο. Οι διανοίξεις νέας οδοποιίας ανέρχονται σε 11,3 km, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και τμήμα υφιστάμενης οδοποιίας μήκους 1,7 km.

Τα έργα που προβλέπονται να γίνουν για την εγκατάσταση και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Διαμόρφωση των πλατειών των 13 Α/Γ συνολικού εμβαδού περίπου 69,22στρεμ.
  • Διάνοιξη οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 7.448,70μ.
  • Βελτιώσεις οδοποιίας πρόσβασης περίπου 1.689μ.
  • Κατασκευή του Οικίσκου Ελέγχου και Εργοταξίων.
  • Κατασκευή εσωτερικού υπογείου δικτύου διασύνδεσης των Α/Γ με τον οικίσκο ελέγχου και εξωτερικού από τον Α/Π στον υφιστάμενο υποσταθμό 33/150kV «Κουνουπιά». Οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ua είναι σε όλο το μήκος τους υπόγειες.

Για τις ανάγκες κατασκευής των προβλεπόμενων δεκατριών  ανεμογεννητριών των ΑΣΠΗΕ θα κατασκευαστούν αντίστοιχες πλατείες. Οι πλατείες θα αποτελούν επίπεδες επιφάνειες όπου θα γίνεται η συναρμολόγηση των τμημάτων των Α/Γ (πύργος, γεννήτρια, υποσυστήματα, κ.λπ.) και οι χειρισμοί ανύψωσης και τοποθέτησης τους. Τυχόν ανωμαλίες του εδάφους θα αποκατασταθούν με επιχώσεις και συμπίεση ώστε να διαμορφωθεί μια σχετικά επίπεδη επιφάνεια. Το θεμέλιο της κάθε Α/Γ θα γίνει σε στέρεο σημείο του πλατώματος.

Η ισοπέδωση της επιφάνειας ανέγερσης θα γίνει στον μεγαλύτερο βαθμό με εκχέρσωση του χώρου, ώστε να υπάρχει στέρεο έδαφος στην ευρύτερη περιοχή που θα εναποτεθεί ο εξοπλισμός και όπου θα κινηθούν τα οχήματα μεταφοράς και τα ανυψωτικά μηχανήματα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εξομάλυνση της δημιουργηθείσας επιφάνειας, ώστε να προκύψει οριζόντια επιφάνεια, ενώ τέλος θα υλοποιηθούν στρώσεις υπόβασης και βάσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά το στάδιο των εκσκαφών ώστε να περιοριστούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που παράλληλα θα διασφαλίσουν την ορθή θεμελίωση των πυλώνων των Α/Γ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος για τη διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας.

Η διασύνδεση με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) θα γίνει μέσω του υφιστάμενου Υποσταθμού 33/150kV «Κουνουπιά». Πιο συγκεκριμένα, εντός του πολυγώνου εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ «Προφήτης Ηλίας – Παλαιόπυργος» θα εγκατασταθεί ο Οικίσκος Ζεύξης Μέσης Τάσης.

Ο Οικίσκος Ζεύξης θα συλλέγει την ισχύ του κάθε κλάδου των ΑΣΠΗΕ και θα συνδέεται με τον υφιστάμενο Υ/Σ 33/150kV «Κουνουπιά» μέσω εγκατάστασης δύο  Υπόγειων Κυκλωμάτων Μέσης Τάσης 33kV. Απαραίτητη κρίνεται η εγκατάσταση ενός νέου Μετασχηματιστή 33/150kV ισχύος 90/110MVA στον υφιστάμενο Υποσταθμό 33/150kV «Κουνουπιά».

Η μόνιμη κατάληψη εδάφους (τελική κατάληψη) κατά τη φάση λειτουργίας των τριών  ΑΣΠΗΕ και των συνοδών τους έργων εκτιμάται σε 110,2 στρέμματα και προκύπτει ως άθροισμα των καταλήψεων των καταστρωμάτων των πλατειών των Α/Γ, των καταστρωμάτων νέας διάνοιξης οδοποιίας και του Οικίσκου Ζεύξης Μέσης Τάσης.

ypodomes.com

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button