Τοπικά Νέα

Στη Μεσσηνία οι πιο “φτωχές” δηλώσεις

Όλες οι κατηγορίες των Μεσσήνιων φορολογουμένων, πλην των αγροτών,  δήλωσαν πέρυσι στην εφορία μέσο εισόδημα  μικρότερο τόσο από το μέσο περιφερειακό όσο και από το μέσο πανελλήνιο.   Συγκεκριμένα και με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι Μεσσήνιοι φορολογούμενοι δήλωσαν πέρσι στην εφορία  μέσο ετήσιο εισόδημα 10.856 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 11.381 ευρώ και οι Έλληνες 13.973. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των Μεσσηνίων  είναι το μικρότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά της Λακώνων (10.547 ευρώ). Μεγαλύτερο μέσο εισόδημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δηλώνουν οι Αρκάδες (12.291 ευρώ) και ακολουθούν οι Κορίνθιοι (11.750 ευρώ) και οι Αργείοι (11.701 ευρώ). Φτωχότεροι φορολογούμενοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι εισοδηματίες της Λακωνίας που δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα 2.646 ευρώ και πλουσιότεροι οι επιχειρηματίες της Αργολίδας που δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα 16.997 ευρώ.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 347.506 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα 3,95 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 366.720.726 ευρώ

Οι εισοδηματίες της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 3.149 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 4.206 ευρώ και οι Έλληνες 9.075 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Αργείοι εισοδηματίες με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 6.240 ευρώ.

Οι επιχειρηματίες  της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 15.987 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 16.217 ευρώ και οι Έλληνες 20.942 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι Αρκάδες επιχειρηματίες με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 16.997 ευρώ και φτωχότεροι οι Κορίνθιοι με 15.524 ευρώ.

Οι αγρότες  της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 12.728 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 12.370 ευρώ και οι Έλληνες 12.370 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Λάκωνες αγρότες με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 13.804 ευρώ και φτωχότεροι οι Κορίνθιοι με 10.026 ευρώ.

Οι μισθωτοί της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 12.837 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 13.474 ευρώ και οι Έλληνες 15.547 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Κορίνθιοι μισθωτοί με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 14.594 ευρώ και φτωχότεροι οι Λάκωνες με 12.076 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 10.925 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 10.995 ευρώ και οι Έλληνες 12.395 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Αρκάδες συνταξιούχοι με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 11.786 ευρώ και φτωχότεροι οι Λάκωνες με 10.547 ευρώ.

Στη Μεσσηνία 97.935 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 1,06 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 96.370.606 ευρώ

Στην Κορινθία  89.512 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 1,05 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 105.048.235 ευρώ

Στην Αργολίδα 60.527 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 708,2 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 62.727.485 ευρώ

Στη Λακωνία  52.543 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 554,1 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 44.673.450  ευρώ

Στην Αρκαδία 46.989 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 577,5 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 57.900.949 ευρώ

Αναλυτικά στοιχεία για τις περσινές φορολογικές δηλώσεις παρουσιάζονται στους πίνακες

Μέσο δηλωθέν εισόδημα (σε ευρώ)

Αργολίδα Αρκαδία Κορινθία Λακωνία Μεσσηνία Πελοπόννησος Ελλάδα
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ 6.240 5.307 4.655 2.646 3.149 4.206 9.075
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16.997 16.961 15.524 16.080 15.987 16.217 20.942
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13.053 11.393 10.026 13.804 12.728 12.370 12.581
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 12.808 14.586 14.594 12.076 12.837 13.474 15.547
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 10.849 11.786 11.234 10.099 10.925 10.995 12.395
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 11.701 12.291 11.750 10.547 10.856 11.381 13.973

Δηλώσεις 2023 (για το φορολογικό έτος 2022)

Αργολίδα Αρκαδία Κορινθία Λακωνία Μεσσηνία Πελοπόννησος Ελλάδα
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 8.581 6.381 12.838 8.434 16.169 52.403 1.013.359
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 53.548.202 33.862.387 59.765.355 22.317.256 50.913.216 220.406.416 9.195.776.942
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 6.384.954 4.740.247 7.612.079 2.903.706 7.107.557 28.748.543 1.185.021.118
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 6.068 4.872 8.151 4.548 9.033 32.672 659.357
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 103.135.417 82.632.395 126.534.364 73.132.113 144.412.655

529.846.944 13.807.973.050
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 15.637.090 11.962.172 18.956.299 10.050.068 21.820.727 78.426.357 2.252.842.069
ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 5.856 3.925 6.981 8.877 9.654 35.293 307.285
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 76.436.244 44.718.474 69.988.705 122.537.111 122.877.462 436.557.996 3.865.984.349
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 6.489.215 3.825.531 5.480.379 8.917.243 9.393.792 34.106.159 331.725.953
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 20.880 14.792 30.981 13.324 29.218 109.195 2.545.819
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 267.440.808 215.752.516 452.122.751 160.898.388 375.076.625 1.471.291.087 39.579.883.216
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 20.841.261 22.534.799 49.277.657 12.582.087 32.188.857 137.424.661 4.321.553.959
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 19.142 17.019 30.561 17.360 33.861 117.943 2.035.045
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 207.672.342 200.577.918 343.314.945 175.311.602 369.943.188 1.296.819.995 25.224.745.265
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 13.374.966 14.838.201 23.721.820 10.220.346 25.859.672 88.015.006 1.964.166.616
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 60.527 46.989 89.512 52.543 97.935 347.506 6.560.865
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 708.233.012 577.543.690 1.051.726.119 554.196.470 1.063.223.146 3.954.922.437 91.674.362.822
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 62.727.485 57.9

eleftheriaonline.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button