Τοπικά Νέα

Δήμος Τριφυλίας: Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών

Την Τρίτη 19-01-2021 & ώρα 10.00 π.μ. θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγισης των (υπο)φακέλων των
οικονομικών προσφορών της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών (νέα προμήθεια), σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: «Με την αριθ.274/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών, με εκ νέου ανάρτηση στο Σύστημα της Πρόσκλησης Συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Στις 16-11-2020 αναρτήθηκε η αριθ. 15223/16-11-2020 Πρόσκληση, στην οποία αναφερόταν ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των προσφορών θα ανοίγονταν στις 23-11-2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Στις 18-11-2020 υποβλήθηκε από την εταιρεία «ΣΙΩΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της αριθ. 274/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 1681/18-11-2020 Προδικαστική Προσφυγή, οπότε και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, θεωρώντας ότι η προδικαστική προσφυγή κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν προχώρησε σε αποσφράγιση των προσφορών. Με την αριθ. 282/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε νέα ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών η Πέμπτη 26-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Στη συνέχεια, με το από 25-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την ανάκληση της αριθ. 282/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την αναστολή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, καθώς εκ παραδρομής δε λήφθηκαν υπόψη τα προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016, τα οποία ζητήθηκαν με την Προδικαστική Προσφυγή και τα οποία αποτελούν κώλυμα για τη διαγωνιστική διαδικασία (άρθρο 3.4 της αριθ. 9954/03-08-2020 Διακήρυξης). Πράγματι, με την αριθ. 286/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η ανάκληση της αριθ. 282/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η αναστολή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της Γ.Α.Κ. 1681/18-11-2020 προσφυγής ενώ μετατέθηκε και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την Τετάρτη 30-12-2020
και ώρα 10:00 π.μ.. Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη κι ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού » «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών » » (άρθρ.221, παρ.1 του Ν.4412/2016), η οποία συστάθηκε με την αριθ.55/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση κι αξιολόγηση των προσφορών της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την ανωτέρω προμήθεια. Να σημειωθεί ότι υπήρξε απόσυρση της Προδικαστικής Προσφυγής που είχε υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα «ΣΙΩΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Ο ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου τον αριθ. πρωτ. 15496/23-11-2020 φάκελό του, ενώ και ο οικονομικός φορέας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου τον αριθ. πρωτ. 15525/23-11-2020 φάκελό του. Οι φάκελοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του δυο συμμετεχόντων, προέβη σε αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σε έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής των διαγωνιζομένων, σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους και διαπίστωσε ότι και οι δύο συμμετέχοντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 2.4.3 της Διακήρυξης. Κατόπιν, συντάχθηκε το από 30-12-2020 Πρακτικό Ι της Διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Οικονομική Επιτροπή προκειμένου η τελευταία να ορίσει ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των (υπο)φακέλων της οικονομικής προσφοράς των δυο συμμετεχόντων (άρθρο 3.1.2, παρ. β΄ της αριθ. 9954/03-08-2020 διακήρυξης).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.