ΠύλοςΤοπικά Νέα

Πρόσληψη ναυαγοσώστη στο Δ. Πύλου-Νέστορος

navagosostis-696x462


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοινώνει ο ∆ήµος Πύλου – Νέστορος.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
Ναυαγοσώστης 3 Μήνες 1

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1.Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π.∆/τος, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή (προηγούνται οι έχοντες ειδικότητα Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης).

  1. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου η θέση πληρώνεται με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π. ∆/τος, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή .

  1. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα της προαναφερόµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [ δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου] ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου

  • του Ν.2817/2000, της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ή άλλο ισότιµο τίτλο αναγνωρισµένης σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π.∆/τος, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [Π.∆. 23/2000]. 2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Πύλου-Νέστορος στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους, συνοδευόµενη µε τον τίτλο

σπουδών που κατέχουν, την απαιτούµενη άδεια, αντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την ίδια ηµέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, στα γραφεία του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος (2723360210), τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08.00 π.µ. έως 14.00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή, τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, μέχρι τις

05/06/2017.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.