Οικονομία

Στη γραµµή εκκίνησης τα προγράµµατα για Καινοτοµία και Clusters του Αναπτυξιακού

Με συνολικό προϋπολογισµό ύψους 200 εκατ. ευρώ µόνο για το τρέχον έτος προκηρύσσονται το αµέσως επόµενο διάστηµα δύο νέα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016.

Πρόκειται για τις «Ενισχύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ)» και «Συνέργειες και Δικτυώσεις», προγράµµατα που θα «τρέξουν» για πρώτη φορά και τα οποία το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης έχει ήδη θέσει σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 26 Μαρτίου 2018, οπότε και η δηµοσίευση των προσκλήσεών τους τοποθετείται µετά το Πάσχα.

Σε πλεονεκτική θέση βρίσκονται τα επενδυτικά σχέδια του αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς στο καθεστώς «Ενισχύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ», περιλαµβάνονται στην ειδική κατηγορία ενισχύσεων, όπου το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόµενης ενίσχυσης.

Ο συνολικός προϋπολογισµός για το 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, ενώ τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:

 • ατοµική επιχείρηση
 • εµπορική εταιρεία
 • συνεταιρισµός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ),
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

Ακόµη, δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα. Συγκεκριµένα για:

 • µεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
 • µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
 • πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
 • τις ΚοινΣΕπ, καθώς και τους ΑΣ, τις ΟΠ και τις ΑΕΣ στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιµο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ και υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, υποχρεούνται να λάβουν τη νοµική µορφή εµπορικής εταιρείας ή συνεταιρισµού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πληρούν τουλάχιστον µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε:

 • Εξωστρεφείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
 • Καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
 • Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία.
 • Συνεταιρισµοί, ΚοινΣΕπ, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Οµάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις.
 • Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους.
 • Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία.
 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΕΠ)
 • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύµη, Χίος.

Στα 250.000 ευρώ το κατώφλι για «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

Σκοπός του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στα συνεργατικά σχήµατα, µέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, καθώς και η αύξηση των σηµαντικών οικονοµιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονοµίας από τη δηµιουργία δικτυώσεων.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρηµατικές συστάδες (clusters), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων µε θεµατική εστίαση, τα οποία δηµιουργούνται µε τη σύσταση ενός νοµικού προσώπου και, στο νοµικό πρόσωπο της συστάδας µπορούν να συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Το συσταθέν νοµικό πρόσωπο, στο οποίο συµµετέχουν όλα τα µέλη του, αποτελεί τον φορέα διαχείρισης της επιχειρηµατικής συστάδας που συνιστά και τον φορέα υλοποίησης του ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου. Στις επιχειρηµατικές συστάδες πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον:

α) έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στον Νοµό Θεσσαλονίκης, ή

β) τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νοµούς της επικράτειας.

Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του συγκεκριµένου καθεστώτος µπορεί να υποβληθούν από τον φορέα διαχείρισης υφιστάµενων ή υπό σύσταση επιχειρηµατικών συστάδων και όχι από µεµονωµένα ή εν δυνάµει µέλη της.

Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγµή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:

 • εµπορική εταιρεία
 • συνεταιρισµός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των 250.000 ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.